2016-08-05

Działania Ministerstwa Cyfryzacji w
zakresie przeciwdziałania korupcji

Działania Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 

1.       Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (www.mc.gov.pl)

 

2.       Antykorupcja (http://www.antykorupcja.gov.pl)

 

3.        Antykorupcja Edukacyjny portal o antykorupcji (http://antykorupcja.edu.pl )

 

4.       Szkolenia antykorupcyjne(https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/)

 

5.      Regulamin organizacyjny  MC, wprowadzono zapis;  Komórki organizacyjne w ramach posiadanych kompetencji realizują zadania wynikające z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2020 i analizują pozostające w zakresie ich zadań projekty dokumentów rządowych pod kątem ewentualnych zagrożeń korupcyjnych.

 

6.     Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami, wprowadzono zapis; Członkiem Komisji nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

 

7.      Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie obsługi zgłoszeń podejrzenia korupcji w Ministerstwie Cyfryzacji.

 

8.      Opracowano Wykaz stanowisk zagrożonych korupcją oraz pól ryzyk korupcyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji.

 

9.     Zespół do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych.

 

10.   Zasady służby przygotowawczej.

 

11.   Wykaz aktów prawnych z obszaru właściwości Ministerstwa Cyfryzacji , które udostępniliśmy w 2016 roku do przeglądu i oceny pod względem obniżenia ryzyka wystąpienia korupcji ( link). Ewentualne uwagi prosiliśmy kierować na konto : Przeglad.regulacji@mc.gov.pl w terminie do 30.112016 r. W wyznaczonym okresie nie zgłoszono żadnych uwag.

 

12.  Wykaz aktów prawnych, które udostępniamy w 2017 roku do przeglądu i oceny pod względem obniżenia ryzyka korupcji ( link) . Ewentualne uwagi prosimy kierować na konto: Przeglad.regulacji@mc.gov.pl w terminie do 30.112017r.

 

13.  Sygnalista : uruchomiono adres e- mail , na który pracownicy MC mogą zgłaszać wszelkie informacje o zdarzeniach , które mają znamiona korupcji lub budzą wątpliwości dotyczące konfliktu interesu.

 

14.  W Ministerstwie Cyfryzacji funkcjonuje specjalny pokój, wyposażony w kamerę i rejestrację głosu , w którym pracownicy mogą się spotykać z podmiotami zewnętrznymi, nie obawiając się, że zostanie im przypisane niestosowne zachowanie o charakterze korupcyjnym.

 

15.  Kodeks etyki służby cywilnej – Zarządzenie Nr 70 PRM z dnia 6.10. 2011r. (www.mc.gov.pl).

 

16.  Wszyscy pracownicy MC musieli złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ww. zarządzeniem.

 

17.  Informator dla osoby zatrudnionej w MC, zawierający zapis o konieczności przestrzegania  zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

 

18.  Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych dla pracowników MC przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MC.

 

19.  Zarządzenie Dyrektora Generalnego MC w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze sprzętu teleinformatycznego MC.

 

20.  Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie powołania Doradcy Etycznego.

Załączniki

  zarzadzenie_prm_nr_70_0.pdf 37,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala_nr_37_Rady_...z__299_-1.pdf 740,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabelka - zadania M....01.2017.docx 61,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabelka - zadania M...nę BIP-2.pdf 427,71 KB (pdf) szczegóły pobierz