Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra
Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.04.2017 więcej
Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi
Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami
Pozarządowymi
09.02.2017 więcej
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - wrzesień 2016 r.
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
19.10.2016 więcej