2018-09-10

Informacje o aplikacji mObywatel

Informacje o aplikacji mObywatel

 

Informacje o aplikacji mObywatel wynikające z ustawy o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234): 

 1. regulamin korzystania z aplikacji mObywatel;
 2. polityka świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel;
 3. informacje dotyczące:
  1. usług udostępnianych w aplikacji mObywatel,
  2. usług czasowo zawieszonych,
  3. potwierdzania autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych, w tym zabezpieczeń wizualnych tych dokumentów,
  4. udostępnianych metod unieważnienia certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,
 4. ogólne warunków świadczenia usług w aplikacji mObywatel, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, oraz listy usług świadczonych na tej podstawie. 

Usługi, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel:
 

 

1. Usługa przekazywania danych z aplikacji mObywatel

 

Dzięki aplikacji mObywatel jej użytkownik może szybko przekazać dane podmiotowi prywatnemu lub publicznemu, np. w usłudze onsite. Są one wiarygodne, bo potwierdzone przez organy publiczne. Podmiot dzięki tej usłudze może również zweryfikować kryptograficznie dokument mObywatel (funkcjonujący pod biznesową nazwą mDowód).

 

Aby wdrożyć usługę, podmiot musi złożyć wniosek i zaakceptować OWU.

 

Podmiot może wykorzystać tę usługę, np. aby:

 • potwierdzić tożsamość lub uprawnienia użytkownika,
 • uzyskać od niego niezbędne dane.

Z tego rozwiązania podmiot może skorzystać:

 • bezpośrednio – podczas wizyty w placówce lub innego spotkania z pracownikiem,
 • zdalnie – w usłudze online oferowanej przez podmiot.

Każdorazowo to użytkownik podejmuje decyzję, czy i jaki zakres danych przekaże podmiotowi.

 

W usłudze aplikacji mObywatel są przygotowane zestawy danych, które podmiot może zastosować do swojej usługi.

 

Integralność i pochodzenie danych z publicznych rejestrów lub systemów teleinformatycznych jest potwierdzana zaawansowaną pieczęcią elektroniczną.

 

OWU dla usługi przekazywania danych z aplikacji mObywatel znajduje się w załączonych plikach poniżej.

 

W celu prowadzenia korespondencji dotyczącej wniosku, Podmiot wnioskujący powinien posiadać skrzynkę ePUAP.

 

2. Usługa Legitymacji studenckiej

 

W aplikacji mObywatel studenci mogą pobrać Legitymację studencką i wygodnie posługiwać się tym dokumentem elektronicznym.

 

Aby uczelnia mogła  wydawać studentom Legitymację, musi złożyć wniosek i zaakceptować OWU.

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku uczelnia uzyska możliwość generowania legitymacji na dwa sposoby (wybór należy do uczelni):

 • przez Portal dla szkół i uczelni (brak integracji z API),
 • przez interfejs (API) do masowego wydawania Legitymacji studenckich (integracja systemu uczelni z API Legitymacji).
   

OWU dla usługi Legitymacji studenckiej znajduje się w załączonych plikach poniżej.

 

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o usługę Legitymacji studenckiej należy przygotować poniższe dane:

- akt powołania rektora uczelni (plik pdf) - obligatoryjnie,

- jeżeli osobą podpisującą wniosek będzie inna osoba niż rektor uczelni, jako załącznik prosimy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo od rektora (plik pdf),

- testowy adres IP uczelni (dotyczy wyboru integracji przez API),

- produkcyjny adres IP uczelni – inny niż testowy adres IP uczelni (dotyczy wyboru integracji przez API),

- dane osób, które obok koordynatora będą upoważnione do działań w Portalu szkół i uczelni (imię, nazwisko, PESEL) - maksymalnie. 5 osób,

- adres skrzynki ePUAP uczelni,

- dane teleadresowe uczelni, numer REGON, numer NIP.

 

Osoba wnioskująca o usługę Legitymacji studenckiej loguje się do Panelu Podmiotu za pomocą środka identyfikacji elektronicznej dostępnego na Węźle Krajowym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).
 

Link do wniosku

 

3. Usługa Legitymacji szkolnej

 

W aplikacji mObywatel uczniowie mogą pobrać Legitymację szkolną i wygodnie posługiwać się tym dokumentem elektronicznym.

 

Aby szkoła mogła go wydawać, musi złożyć wniosek i zaakceptować OWU.

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, szkoła uzyska dostęp do Portalu dla szkół i uczelni, dzięki czemu będzie mogła wprowadzać tam dane uczniów i generować Legitymacje.

 

Uczniowie będą mogli aktywować dokument w aplikacji mObywatel.

 

OWU dla usługi Legitymacji szkolnej znajduje się w załączonych plikach poniżej.

 

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o usługę Legitymacji Szkolnej należy przygotować poniższe dane:

- dane teleadresowe szkoły, numer REGON, numer NIP,

- dane Dyrektora (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowy),

- w przypadku szkoły publicznej – Akt powołania na stanowisko Dyrektora oraz Pełnomocnictwo (Zgoda Organu Prowadzącego),

- w przypadku szkoły niepublicznej – Akt powołania na stanowisko Dyrektora oraz Zgoda Organu Prowadzącego,

- upoważnienie/pełnomocnictwo od Dyrektora (z podpisem elektronicznym) - jeżeli osobą podpisującą wniosek będzie inna osoba niż Dyrektor, 

- dane osób, które, oprócz koordynatora, będą upoważnione do działań w Portalu szkół i uczelni (imię, nazwisko, PESEL) - maksymalnie. 5 osób,

- adres skrzynki ePUAP szkoły.
 

Link do wniosku

 

Usługi, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel:

 

Podmiot może złożyć wniosek o opracowanie i udostępnienie nowej usługi, tzw. usługi niestandardowej, która byłaby przydatna dla użytkowników aplikacji mObywatel, a aktualnie nie jest dostępna w aplikacji.

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..