2015-02-16

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”, zwanego dalej „Projektem”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Minister Administracji i Cyfryzacji

działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacjiprojektu partnerskiego „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”, zwanego dalej „Projektem”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

I.  Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wypracowanie rozwiązań dla potrzeb tworzenia warunków do funkcjonowania sprawnej i efektywnej administracji publicznej przy wykorzystaniu środowiska przetwarzania w chmurze prywatnej.

 

II.  Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie m.in. z następujących działań:

Stworzenie prywatnej/hybrydowej chmury obliczeniowej administracji publicznej, która docelowo będzie obejmować:

1.       Bazową infrastrukturę prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmującą zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno administracji centralnej jak i JST). Projekt zakłada wykorzystanie w pierwszym rzędzie już istniejących zasobów infrastruktury teleinformatycznej administracji (w tym zasobów współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych).

2.       Zwirtualizowaną infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą udostępnianie usług świadczonych w modelu IaaS,

3.       Usługi udostępniane w modelu PaaS (zarówno przez platformy centralne, regionalne i lokalne),

4.       Aplikacje dostępne w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne).

5.       Projekt zakłada stworzenie podstaw dla centralnego rozwiązania dedykowanego wszystkim jednostkom administracji, umożliwiającego świadczenie przez nie e-usług, w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną prywatnej chmury obliczeniowej.

6.       Przeprowadzenie analiz, ekspertyz i badań których rezultatem będzie opracowanie szczegółowego planu realizacji Projektu, obejmującego w szczególności:

a.       obszar zagadnień organizacyjno-prawnych związanych ze strategicznymi zasadami finansowania eksploatacji i rozwoju systemu Państwowej Chmury Oobliczeniowej, określający w szczególności jaki model współpracy Operator chmury - JST docelowo powinien obowiązywać w kontekście utrzymania i planu rozwoju systemu: na etapie trwałości Projektu i po zakończeniu tego okresu,

b.      obszar zagadnień związanych z rozwojem wspólnej infrastruktury, których wynikiem powinien być plan rozwoju infrastruktury wspólnej Państwowej Chmury Obliczeniowej

c.       obszar zagadnień związanych z rozwojem zintegrowanych e-usług, których wynikiem powinien być plan rozwoju usług wspólnych określający katalog usług chmury w horyzoncie 2020 roku,

d.      obszar zagadnień związanych z bezpieczeństwem, utrzymaniem, zarzadzaniem, monitorowaniem oraz rozliczaniem systemu na etapie realizacji Projektu, jego trwałości oraz po zakończeniu tego okresu.

7.       Zamówienie, uzupełnienie i uruchomienie wspólnej dla całej administracji infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia usług.

8.       Zamówienie, wykonanie i wdrożenie bazowych zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy.

9.       Przeprowadzenie integracji zasobów i systemów informatycznych administracji w tym:

a.       integracja istniejących zasobów infrastrukturalnych.

b.      konsolidacja istniejących usług z infrastruktura wspólną.

10.   Przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat Projektu i związanych z nim szkoleń dla pracowników administracji.

11.   Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym modyfikacja studium wykonalności Projektu, w ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursie , w terminie jednego miesiąca od wyłonienia partnera/partnerów nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

 

III.   Forma prawna partnera:

 

Instytut badawczy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.).

 

 

IV.   Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej                       w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

1.       Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

a.       udokumentowane kompetencje i potencjał co najmniej w zakresie następujących obszarów:

                                                               i.       realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty z zakresu uruchamiania infrastruktury teleinformatycznej,

                                                             ii.       realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty związane z opracowywaniem wykonaniem i wdrożeniem wybranych usług elektronicznych świadczonych dla obywateli lub przedsiębiorstw;

                                                            iii.       realizował w okresie ostatnich 2 lat zamówienia/prace/projekty związane                                                  z projektowaniem, budową i wdrażaniem systemówteleinformatycznych dla administracji publicznej,

b.      brał udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące realizacji jako beneficjent projektu teleinformatycznego, którego wartość wynosi co najmniej 20 mln zł.

c.       posiada aktualną wiedzę zarówno techniczną, jak i z zakresu obowiązujących przepisów prawa z obszaru informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.       Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji poszczególnych działań z poniższych obszarów:

a.       posiada poświadczoną praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami np. PRINCE2, PMI/ PMBOK lub równoważne;

b.      posiada znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL lub równoważnej;

c.       Posiada zasoby ludzkie (co najmniej 4 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem                               w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej,

d.      posiada zasoby ludzkie (co najmniej 4 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem                                  w analizie, projektowaniu, przygotowaniu i wdrożeniach systemów teleinformatycznych świadczonych usługi elektroniczne na potrzeby administracji publicznej i przedsiębiorstw.

3.       Posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

V.     Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój elektronicznej administracji;

2.      opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;

3.      wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów określonych w pkt od IV.1.a. do IV.1.b. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów;

4.      wykaz osób określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie;

5.      oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego z pkt IV.1.c. niniejszego ogłoszenia,

6.      deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym modyfikacji studium wykonalności Projektu, w ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursie, w terminie jednego miesiąca od wyłonienia partnera nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku;

7.      dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

8.      oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem

 

 

VI. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji (decyduje data wpływu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

 

VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pod adresem:

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Informatyzacji

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na elektroniczną skrzynkę podawczą MAC (adres skrzynki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP.

 

VIII. Kryteria wyboru:

1.       Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

2.       Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.

3.       Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów, wobec powyższego kandydat na partnera zobligowany jest do wskazania osoby do kontaktu w jego imieniu w sprawie oferty.

Kryteria wyboru partnera - w załączniku.

 

 

IX. Uwagi:

1.       Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a.       podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

b.      unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.       W przypadku unieważnienia naboru Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.       Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

4.       Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia:

a.       zgłoszenia spełniające wymagania formalne będą podlegać ocenie merytorycznej,

b.      wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zostanie wysłane do kandydata na partnera za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub wskazany przez kandydata adres e-mail,

c.       usunięcie braków musi nastąpić w terminie 3 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania,

d.      odrzucenie zgłoszenia kandydata na partnera powodowane jest nieusunięciem braków formalnych zgodnie z otrzymanym wezwaniem.

 

5.       W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

6.       Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

7.       Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

8.       Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

9.       W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Administracji i Cyfryzacji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

10.   Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

11.   Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

 

Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: Sekretariat.DI@mac.gov.pl

 

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się