2015-03-02

Dokumenty związane z działalnością zespołów roboczych

W ramach Rady do Spraw Cyfryzacji są powoływane zespoły robocze do pracy nad wydzielonymi zagadnieniami pozostającymi w kompetencji Rady. Minister oraz Przewodniczący Rady mogą zaprosić do uczestniczenia w posiedzeniach zespołów roboczych osoby z zewnątrz.

Zespół do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego - koordynator: Grzegorz Sibiga

Posiedzenia:

 • 19 listopada 2014 r. – tematy:

1. Przedstawienie przedmiotu prac zespołu, na który składają się:

a) zagadnienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w tym projektowana, nowa regulacja ustawowa w tym przedmiocie,

b) bezwnioskowe, elektroniczne  tryby udostępniania informacji publicznej (BIP i CRIP).

2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac zespołu.

 • 31 marca 2015 r. – tematy:

1. Informacja na temat aktualnego stanu prac Rady oraz Zespołu w zakresie informacji  publicznej oraz informacji sektora publicznego.

2. Prace nad raportem Zespołu w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

3. Zagadnienie wykorzystywania przez administrację publiczną tzw. "serwisów społecznościowych" do udostępniania informacji publicznej.

 

Zespół do spraw informatyzacji państwa - koordynator: Mariusz Madejczyk

Posiedzenia:

 • 11 lutego 2015 r. - tematy:

 

Zespół do spraw prywatności i bezpieczeństwa - koordynatorka: Katarzyna Szymielewicz

Posiedzenia:

 • 13 stycznia 2015 r. – tematy:

1. Czy mieszkańcy mogą nie zgodzić się na instalację inteligentnego licznika?

2. Jakie dane ma przechowywać licznik, a jakie dane powinny być przez niego przesyłane dalej (czy dane z licznika będą sumowane i wysyłane w dużych paczkach, czy z rozróżnieniem na np. 15-minutowe interwały)?

3. Kto będzie przetwarzał dane pochodzące z liczników: czy powstanie centralna baza danych, czy będą one rozproszone?

 

Zespół do spraw telekomunikacji - koordynatorka: Anna Streżyńska

Posiedzenia:

 • 29 sierpnia 2014 r. – tematy:

1. Sprawy organizacyjne;

2. Efektywne wykorzystanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu” – prezentacja ministra Rafała Trzaskowskiego.

 • 29 września 2014 r. – tematy:

„Efektywne wykorzystywanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce” - analiza przygotowana przez Departament Telekomunikacji MAC oraz Instytut Łączności.

 • 16 października 2014 r. – tematy:

1. Podsumowanie analizy w sprawie rozdysponowania częstotliwości 800 MHz oraz dalsze prace związane z aukcją;

2. Tematy spotkań zespołu na kolejnych posiedzeniach.

 • 2 lutego 2015 r. – tematy:

1. Modele interwencji I osi POPC;

2. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego – jakie są potrzeby zmiany?

3. Jednolity rynek cyfrowy.

 • 20 marca 2015 r. - tematy:

1. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

 • 17 września 2015 r. - tematy:

1. projektrozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnychj.

Zespół do spraw usług audiowizualnych - koordynator: Maciej Maciejowski

Posiedzenia:

 • 5 lutego 2015 r. – tematy:

1. Przedstawienie tematów, którymi zajmować się będzie Zespół ds. usług audiowizualnych w 2015 r.

2. Cyfryzacja radia – stan obecny i perspektywa.

3. Cyfryzacja a słuchacze – koszty konwersji.

 • 11 marca 2015 r. - tematy:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) jako przyszły standard rozszerzonej usługi w telewizji cyfrowej w świetle projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

 

Zespół do spraw kompetencji cyfrowych - koordynator: Alek Tarkowski

Posiedzenia:

 • 13 listopada 2014 r.
 • 25 maja 2015 r. - tematy: 

1. Ramowy katalog kompetencji cyfrowych.

 

Zespół do spraw gospodarki cyfrowej - koordynatorka: Agata Wacławik-Wejman

Posiedzenia:

 • 5 maja 2015 r. - tematy:

1. Wpływ powstania Jednolitego Rynku Cyfrowego na rozwój polskiej gospodarki - perspektywa ekonomiczna.

2. Szanse i bariery rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce - jak może pomóc strategia europejska?

3. Kompetencje cyfrowe i generowanie nowych miejsc pracy - co jest potrzebne żeby wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki?

Zespół do spraw kryteriów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - koordynator: 

Posiedzenia:

 

Dokumenty związane z pracami zespołów są zamieszczane jako załączniki.

Załączniki

Załączniki

  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 260,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 251,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 246,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 235,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 234,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 237,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 247,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 248,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 234,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...fryzacji_.pdf 280,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 223,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Notatka ze spotkani...yfryzacji.pdf 188,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rekomendacje zespo...munikacji.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się