Lista artykułów

Nazwa artykułu
Realizacja programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - sprawozdanie za 2020 r.
Realizacja programu współpracy Ministra Cyfryzacji z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie - sprawozdanie za 2020 r.
30.04.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia
Rejestru Dowodów Osobistych
26.04.2021 więcej
Konsultacje publiczne Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Konsultacje publiczne proponowanych modyfikacji Standardu usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego
20.04.2021 więcej
Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne
Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu
wdrożenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających
Promieniowanie Elektromagnetyczne
16.04.2021 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego
06.04.2021 więcej
Stan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych – wyniki badania automatycznego za rok 2020
Stan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów
publicznych – wyniki badania automatycznego za rok 2020
31.03.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
02.03.2021 więcej
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia - przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na organizacji i przeprowadzeniu międzynarodowego konkursu pn. „Mój Internet Przyszłości”
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia -
przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia
polegającego na organizacji i przeprowadzeniu międzynarodowego
konkursu pn. „Mój Internet Przyszłości”
09.02.2021 więcej
Ogłoszenie o naborze do IV kadencji Rady ds. Cyfryzacji
Ogłoszenie o naborze do IV kadencji Rady ds. Cyfryzacji
02.02.2021 więcej
Standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i kwalifikowanych dostawców usług
Standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego i
kwalifikowanych dostawców usług
07.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się