Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
- Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok
20.09.2021 więcej
Warunki techniczne umożliwiające zachowanie ADE w przypadkach zmiany dostawcy usługi RDE - konsultacje publiczne
Minister właściwy ds. informatyzacji zaprasza do udziału w
konsultacjach publicznych projektu dokumentu informacyjnego
zapewniającego przyszłym posiadaczom adresów do doręczeń
elektronicznych możliwość zmiany dostawcy usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego bez utraty dotychczas
używanego adresu do doręczeń elektronicznych.
27.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń
Częstotliwości
18.08.2021 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego
Instytutu Badawczego za 2020 rok.
13.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu
uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
11.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla
publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są
publicznie dostępne usługi telefoniczne
11.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie
28.07.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
27.07.2021 więcej
Raport na temat rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych w 2020 r.
Raport na temat rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych
Publicznych w 2020 r.
19.07.2021 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (ID171)
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju
Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (ID171)
15.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się