Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania...
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania oraz niektórych innych ustaw.
26.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów wójta gminy Bierawa w województwie
opolskim.
26.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konkursu na operatora pocztowego...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do
świadczenia usług powszechnych.
24.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie nadania osobowości prawnej jednostce organizacyjnej
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej...
19.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r....
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca
2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
15.07.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do dokumentu "Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego...
Projekt stanowiska Rządu RP do dokumentu dotyczącego:
zapobiegania uzależnieniu od jednego dostawcy, tworzenia
otwartych systemów ICT poprzez lepsze wykorzystywanie
standardów w zamówieniach publicznych.
10.07.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu...
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez
państwo dóbr martwej ręki...
09.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie
warmińsko - mazurskim
08.07.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy...
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (druk nr 1438).
05.07.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Min. AiC w sprawie szczegółowych zasad i...
Projekt rozporządzenia Ministra AiC w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym
niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej.
13.06.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się