Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekty aktów prawnych uchylających "Program dla Odry - 2006"
Projekty aktów prawnych uchylających "Program dla Odry - 2006"
07.08.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
31.07.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia
granic powiatu zielonogórskiego.
23.07.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych
23.07.2014 więcej
Informacja o podjęciu przez Ministra Administracji Cyfryzacji procedury ratyfikacji Aktów Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r.
Informacja o podjęciu przez Ministra Administracji Cyfryzacji
procedury ratyfikacji Aktów Światowego Związku Pocztowego,
sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r.:
18.07.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r....
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r. , w
których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych
03.07.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne...
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie
wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe
zakłócenie pracy innego urządzenia.
30.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast...
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia
granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
27.06.2014 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi telekomunikacyjnej...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie sposobu obliczania kosztu netto usługi
telekomunikacyjnej...
09.06.2014 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw tego programu
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie uchylenia „Programu
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz
projektu rozporządzenia RM w sprawie zniesienia Pełnomocnika
Rządu do spraw tego programu.
04.06.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się