Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych
Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych
27.09.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu uiszczania...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu
uiszczania, terminów i sposobu ustalania rocznej opłaty
telekomunikacyjnej.
20.09.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności...
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania
przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
20.09.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu do senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu...
Projekt stanowiska Rządu do senackiego projektu ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
19.09.2013 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym...
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w
głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.
19.09.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki...
Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki,
poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu
Kościelnego oraz niektórych innych ustaw.
12.09.2013 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
03.09.2013 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim.
30.08.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
29.08.2013 więcej
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk sejmowy nr 1572)
23.08.2013 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się