Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (UD294)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(UD294)
02.11.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego
07.10.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń
Częstotliwości
18.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu
uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
11.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla
publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są
publicznie dostępne usługi telefoniczne
11.08.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie
28.07.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
27.07.2021 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (ID171)
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju
Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (ID171)
15.07.2021 więcej
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw
07.07.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty
prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci
elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i
informatycznych nośników danych
21.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się