Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej
przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
27.04.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
gospodarowania numeracją w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych
20.04.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji
Przestrzennej
12.03.2018 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
23.01.2018 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
20.12.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy
centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym
20.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej
z centralnej ewidencji pojazdów
20.09.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie ws opłaty za udostępnienie danych z CEP
18.09.2017 więcej
21.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się