Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z
wykonania planu działalności Ministra Administracji i
Cyfryzacji za rok 2012.
07.05.2013 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów...
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów
administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w 2012 roku.
01.03.2013 więcej
Plan działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok 2013.
Plan działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok
2013 dla działów administracji rządowej: administracja
publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz
mniejszości narodowe i etniczne.
04.12.2012 więcej
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Instytutu Geodezji I Kartografii.
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Instytutu Geodezji I
Kartografii zatwierdzone przez Ministra Administracji i
Cyfryzacji decyzją nr 12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
02.08.2012 więcej
Plan działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok 2012 .
Plan działalności Ministra AiC na rok 2012 dla działów
administracji rządowej: administracja publiczna, łączność,
informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i
etniczne.
12.06.2012 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011 r.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011 r.
16.05.2012 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 r.
16.05.2012 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się