Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
03.04.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników
urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
28.03.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji
14.03.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające
rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
06.03.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie
budżetowej na rok 2017
22.02.2017 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 –
2022
15.02.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu łączności na
potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
14.02.2017 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
06.02.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
13.01.2017 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu CEPiK 2.0
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu CEPiK 2.0
12.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się