Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a
Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym wraz z pismami
towarzyszącymi.
07.06.2016 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i
sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych
przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
11.05.2016 więcej
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacj
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
04.04.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu
danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
15.03.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania
pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
22.02.2016 więcej
Projekt zarządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt zarządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego
zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji
działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji
sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych
02.02.2016 więcej
projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
18.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się