DRUKUJ
2015-02-16

Otwarty nabór partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego
„Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii
przetwarzania w chmurze”, zwanego dalej
„Projektem”, ubiegającego się o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020.

Minister Administracji i Cyfryzacji

działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacjiprojektu partnerskiego „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”, zwanego dalej „Projektem”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

I.  Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wypracowanie rozwiązań dla potrzeb tworzenia warunków do funkcjonowania sprawnej i efektywnej administracji publicznej przy wykorzystaniu środowiska przetwarzania w chmurze prywatnej.

 

II.  Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie m.in. z następujących działań:

Stworzenie prywatnej/hybrydowej chmury obliczeniowej administracji publicznej, która docelowo będzie obejmować:

1.       Bazową infrastrukturę prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmującą zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno administracji centralnej jak i JST). Projekt zakłada wykorzystanie w pierwszym rzędzie już istniejących zasobów infrastruktury teleinformatycznej administracji (w tym zasobów współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych).

2.       Zwirtualizowaną infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą udostępnianie usług świadczonych w modelu IaaS,

3.       Usługi udostępniane w modelu PaaS (zarówno przez platformy centralne, regionalne i lokalne),

4.       Aplikacje dostępne w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne).

5.       Projekt zakłada stworzenie podstaw dla centralnego rozwiązania dedykowanego wszystkim jednostkom administracji, umożliwiającego świadczenie przez nie e-usług, w oparciu o jednolitą infrastrukturę teleinformatyczną prywatnej chmury obliczeniowej.

6.       Przeprowadzenie analiz, ekspertyz i badań których rezultatem będzie opracowanie szczegółowego planu realizacji Projektu, obejmującego w szczególności:

a.       obszar zagadnień organizacyjno-prawnych związanych ze strategicznymi zasadami finansowania eksploatacji i rozwoju systemu Państwowej Chmury Oobliczeniowej, określający w szczególności jaki model współpracy Operator chmury - JST docelowo powinien obowiązywać w kontekście utrzymania i planu rozwoju systemu: na etapie trwałości Projektu i po zakończeniu tego okresu,

b.      obszar zagadnień związanych z rozwojem wspólnej infrastruktury, których wynikiem powinien być plan rozwoju infrastruktury wspólnej Państwowej Chmury Obliczeniowej

c.       obszar zagadnień związanych z rozwojem zintegrowanych e-usług, których wynikiem powinien być plan rozwoju usług wspólnych określający katalog usług chmury w horyzoncie 2020 roku,

d.      obszar zagadnień związanych z bezpieczeństwem, utrzymaniem, zarzadzaniem, monitorowaniem oraz rozliczaniem systemu na etapie realizacji Projektu, jego trwałości oraz po zakończeniu tego okresu.

7.       Zamówienie, uzupełnienie i uruchomienie wspólnej dla całej administracji infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia usług.

8.       Zamówienie, wykonanie i wdrożenie bazowych zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy.

9.       Przeprowadzenie integracji zasobów i systemów informatycznych administracji w tym:

a.       integracja istniejących zasobów infrastrukturalnych.

b.      konsolidacja istniejących usług z infrastruktura wspólną.

10.   Przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej na temat Projektu i związanych z nim szkoleń dla pracowników administracji.

11.   Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym modyfikacja studium wykonalności Projektu, w ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursie , w terminie jednego miesiąca od wyłonienia partnera/partnerów nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

 

III.   Forma prawna partnera:

 

Instytut badawczy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.).

 

 

IV.   Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej                       w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

1.       Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

a.       udokumentowane kompetencje i potencjał co najmniej w zakresie następujących obszarów:

                                                               i.       realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty z zakresu uruchamiania infrastruktury teleinformatycznej,

                                                             ii.       realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty związane z opracowywaniem wykonaniem i wdrożeniem wybranych usług elektronicznych świadczonych dla obywateli lub przedsiębiorstw;

                                                            iii.       realizował w okresie ostatnich 2 lat zamówienia/prace/projekty związane                                                  z projektowaniem, budową i wdrażaniem systemówteleinformatycznych dla administracji publicznej,

b.      brał udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące realizacji jako beneficjent projektu teleinformatycznego, którego wartość wynosi co najmniej 20 mln zł.

c.       posiada aktualną wiedzę zarówno techniczną, jak i z zakresu obowiązujących przepisów prawa z obszaru informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.       Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji poszczególnych działań z poniższych obszarów:

a.       posiada poświadczoną praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami np. PRINCE2, PMI/ PMBOK lub równoważne;

b.      posiada znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL lub równoważnej;

c.       Posiada zasoby ludzkie (co najmniej 4 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem                               w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej,

d.      posiada zasoby ludzkie (co najmniej 4 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem                                  w analizie, projektowaniu, przygotowaniu i wdrożeniach systemów teleinformatycznych świadczonych usługi elektroniczne na potrzeby administracji publicznej i przedsiębiorstw.

3.       Posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

V.     Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój elektronicznej administracji;

2.      opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;

3.      wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów określonych w pkt od IV.1.a. do IV.1.b. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów;

4.      wykaz osób określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie;

5.      oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego z pkt IV.1.c. niniejszego ogłoszenia,

6.      deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym modyfikacji studium wykonalności Projektu, w ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursie, w terminie jednego miesiąca od wyłonienia partnera nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku;

7.      dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

8.      oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem

 

 

VI. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji (decyduje data wpływu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

 

VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pod adresem:

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Informatyzacji

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na elektroniczną skrzynkę podawczą MAC (adres skrzynki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP.

 

VIII. Kryteria wyboru:

1.       Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

2.       Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.

3.       Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów, wobec powyższego kandydat na partnera zobligowany jest do wskazania osoby do kontaktu w jego imieniu w sprawie oferty.

Kryteria wyboru partnera - w załączniku.

 

 

IX. Uwagi:

1.       Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a.       podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

b.      unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.       W przypadku unieważnienia naboru Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.       Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

4.       Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia:

a.       zgłoszenia spełniające wymagania formalne będą podlegać ocenie merytorycznej,

b.      wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zostanie wysłane do kandydata na partnera za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub wskazany przez kandydata adres e-mail,

c.       usunięcie braków musi nastąpić w terminie 3 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania,

d.      odrzucenie zgłoszenia kandydata na partnera powodowane jest nieusunięciem braków formalnych zgodnie z otrzymanym wezwaniem.

 

5.       W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

6.       Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

7.       Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

8.       Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

9.       W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Administracji i Cyfryzacji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

10.   Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

11.   Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

 

Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: Sekretariat.DI@mac.gov.pl