DRUKUJ
2012-09-19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert -
Wykorzystanie i promowanie technologi cyfrowych...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:

"Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczenstwa informacyjnego".

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na podstawie:


- art. 47 oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),


- art.13 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności


pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:


„Wykorzystanie i promowanie technologii cyfrowych w procesie budowania potencjału
społeczeństwa informacyjnego”


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w dniu 19 września 2012 r.


Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Przyznane dotacje zostaną przekazane, w przypadku organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art.
126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie działań
w obrębie organizacji działalności pożytku publicznego, prowadzącej działalność w obszarze
wyrównywania szans edukacyjnych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.


Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 000 000 zł.
Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa z dniem
15 grudnia 2012 r.


W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.
Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczegółowy zakres i warunki
zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego
realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.


1. Formularz oferty należy pobrać ze strony internetowej MAiC: www.mac.bip.gov.pl


2. Wypełniony formularz oferty należy dołączyć na elektronicznych nośnikach pamięci.


3. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, należy złożyć w kancelarii najpóźniej do dnia 15.10.2012 r. do godz. 16.15
lub przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Domaniewska 36/38, 02-672
Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs MAiC: „Wykorzystanie i promowanie technologii
cyfrowych w procesie budowania potencjału społeczeństwa informacyjnego”.

 


Uwaga!

 

Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (w
przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).
Wersja elektroniczna i papierowa oferty muszą być identyczne.


Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Dotacja zostanie przyznana na zasadzie
jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert na stronie internetowej MAiC,
w Biuletynie Informacji Publicznej MAiC oraz w miejscu powszechnie dostępnym,
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.


Kontakt:


W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAiC:
Violetta Szymanek (tel. 22 60 149 07, e-mail: violetta.szymanek@mac.gov.pl),
Anna Michalska-Gaza (tel. 22 60 118 41, e-mail: anna.michalska-gaza@mac.gov.pl)