DRUKUJ
2019-08-09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa
w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach
Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata
2019-2029

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

WYNIKI

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu 24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.  W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:

 

Oferta zaopiniowana do dofinansowania:

Nazwa oferenta: „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”

Nazwa zadania: „Turniej TrójGAMEiczny – mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych”

Wysokość proponowanej dotacji: 582 480 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 182

 

Oferta rezerwowa:

Nazwa oferenta: „Fundacja Indie Games Polska”

Nazwa zadania: „Hello Gamedev”

Wysokość proponowanej dotacji: 599 980 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 152

 

Oferta „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”, została wybrana do realizacji.

Dnia 21 października 2019 r. Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wybór Komisji Konkursowej.