DRUKUJ
2016-12-12

Przedmiot umowy nr 9/DKFE/UD/2016 z dnia 21
listopada 2016 r. - Całościowa koncepcja
wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej w
kierunku zwiększonego kształcenia wybitnych
specjalistów

Funkcjonowanie współczesnego świata oparte jest w dużej mierze na wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych. Systemy informatyczne tworzą dzisiaj swoisty krwioobieg cywilizacji.
Profesjonalne umiejętności w zakresie informatyki, a w szczególności wytwórstwa
oprogramowania, algorytmiki i programowania, zarządzania systemami informatycznymi i
sieciami oraz bezpieczeństwa cyfrowego, są obecnie jednym z najcenniejszych zasobów
poszukiwanych przez najbardziej rozwinięte gospodarki świata. Utalentowani informatycy, a w
szczególności wysoko kwalifikowani, twórczy programiści stali się cennym i unikalnym kapitałem,
który umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w skali mikroekonomicznej (innowacyjne
przedsiębiorstwa) i makroekonomicznej (gospodarka oparta na kapitale intelektualnym).
 
 
Ten globalny trend rozwoju świata w sposób niezwykły zbiega się z ciągle niedostatecznie
rozpoznanym sukcesem Polski. Mamy jedne z najlepszych na świecie rezultaty w dziedzinie
edukacji informatycznej, czego dowodem są utrzymujące się od lat czołowe miejsca polskich
uczniów i studentów w międzynarodowych zawodach informatycznych i czołowe miejsca polskich
uczelni w rankingach osiągnięć programistycznych. W obszarze tym skutecznie konkurujemy z
największymi potęgami współczesnego świata, jak USA, Rosja, czy Chiny.
 
Pełna treść przedmiotu umowy została umieszczona w załączniku.