DRUKUJ
2017-04-27

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Ministra Cyfryzacji w 2016 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Obowiązek ogłoszenia sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2016 wynika z art. 5 b ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Program współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 został opublikowany we wrześniu 2016 roku (załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 roku).
Głównym celem programu jest stworzenie ram dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi, w tym określenie celów, zasad i priorytetów tej współpracy oraz sposobów jej realizacji.