2020-03-09

Zapytanie ofertowe na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługępełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach Zadania pn.„Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie”.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do dnia
18 marca 2020 r.

- w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adres: adam.szczepaniak@mc.gov.pl

 

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do Ministerstwa nie później niż w dniu wskazanym powyżej.

 

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 4. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa wykonawcy, w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.
 6. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie, na którym będą realizowane roboty, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 7. Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
  w Ministerstwie.
 8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją opublikowaną w ogłoszeniu o zamówieniu na wykonanie Zadania na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. Dokumentacja w postaci Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dostępna również do wglądu
w siedzibie Zamawiającego.

Część rysunkowa Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zostanie przekazana Wykonawcy po przedłożeniu Zamawiającemu pisma stanowiącego Załącznik nr4do SIWZ podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentacji. Zamawiający przekaże ww. dokumentację w jednej z wybranych przez Wykonawcę form tj.: na płycie CD/DVD w siedzibie Zamawiającego lub poprzez przesłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.

 

Do udziału w niniejszym konkursie ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy wykażą że:

 1. przed terminem składania ofert, wykonali, co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznej, w budynku użyteczności publicznej. Usługi nadzoru powinny dotyczyć różnych obiektów. Niniejszy zakres może stanowić część większego zadania.

Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek wg §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019 r, poz. 1065).

Na potwierdzenie wykazanych powyżej usług należy załączyć kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałami) posiadanych referencji lub innych dokumentów (protokół odbioru końcowego), poświadczających, iż usługi te były wykonane w sposób należyty;

 

2. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do         projektowania i kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w   budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i   elektroenergetycznych, sprawującą funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej.

 

Osoba przewidziana do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub równorzędne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2018 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2272) i ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona w pkt 2 posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

W celu odbycia wizji lokalnej budynku, w którym będą realizowane roboty, należy skontaktować się
z pracownikiem Biura Dyrektora Generalnego Adamem Szczepaniakiem, tel. 22 556 84 85.

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Projekt umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 4 - wzór pisma i zobowiązanie Wykonawcy nadzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  Opis przedmiotu zamówienia.pdf 567,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt umowy.pdf 698,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 18,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ... nadzoru.docx 14,61 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się