2020-03-10

Zapytanie ofertowe: „Cykliczna dostawa napojów i artykułów spożywczych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych dot. zamówienia pn. „Cykliczna dostawa napojów i artykułów spożywczychdla Ministerstwa Cyfryzacji.

Miejscem dostawy będzie siedziba Ministerstwa Cyfryzacji (kod 00-060) w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.  

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do dnia:
18.03.2020 r.

 drogą elektroniczną na adressebastian.buks@mc.gov.pl

Ofertę traktuje się, jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie przesłana do dnia wskazanego powyżej.

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.
 4. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa Wykonawcy/upoważnionej osoby ze strony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno- uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
 5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 6. Wykonawcy, którzy złożą ofertę, będą na bieżąco informowani drogą e-mailową
  o procesie  wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 7. Do udziału w niniejszym postępowaniu zamówieniowym mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki wskazane w projekcie umowy oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W przypadku pytań dot. zamówienia możliwy kontakt z Zamawiającym pod numerem telefonu:   022/ 245 58 18.

 

W celu dookreślenia obszaru objętego przedmiotowym zamówieniem, Zamawiający załącza:

 

 1. Projekt Umowy,
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 3. Formularz ofertowy.

 

Pytania i odpowiedzi.

 

 Zwracam się z zapytaniem czy z uwagi na zapowiadane zmiany w opodatkowaniu poszczególnych towarów (podatek VAT, cukrowy itp.) Zamawiający podczas trwania umowy pozwoli na korektę cenową związaną tylko i wyłącznie z tymi zmianami?

Odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

 

Załączniki

  Zał nr 1 do Zapyta...ekt umowy.pdf 706,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 2 do Zapyta...mówienia.pdf 558,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 3 do Zapyta... ofertowy.pdf 635,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się