2020-03-11

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej, która dotyczy następującego oprogramowania - 2 certyfikaty potrzebne do integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl)

„Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej, która dotyczy następującego oprogramowania:

 

·         2 certyfikaty potrzebne do integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl) dotyczące:

 

 • Podpisywania żądań
 • Deszyfracji asercji

 

Specyfikacja certyfikatów:

 

 • algorytm podpisu ECDSA with SHA256 lub RSA-SHA256
 • krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;
 • długość klucza prywatnego: 256 bit;
 • zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);
 • zabezpieczony funkcją skrótu SHA2;
 • wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat;
 • wymagane rozszerzenie Key Agreement dla certyfikatu do deszyfracji;
 • wymagane rozszerzenie Digital Signature dla certyfikatu do podpisu;
 • wymaganie adresu OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu;
 •  wymaganie adresu CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.

 

Okres ważności certyfikatów: 2 lata od wystawienia

 

Poprosimy również o podanie przewidywanego czasu wystawienia certyfikatów od momentu zamówienia do otrzymania certyfikatów oraz o listę kroków koniecznych do wystawienia certyfikatu.

 

Poprosimy również o podanie terminu realizacji od momentu zamówienia.

 

WARUNKI FINANSOWE/ROZLICZENIA/PŁATNOŚCI:

 

1.       Termin związania z ofertą 30 dni.

2.       Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu obioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona po odbiorze oprogramowania.

3.       Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zakupu, jak również wszystkie koszty dostawy, transportu, opłat i podatków, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4.       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

5.       Oferta oraz faktura powinna uwzględniać całościową cenę brutto (PLN) dla powyżej wymienionych produktów oprogramowania.

Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

 

Prosimy o przesłanie oferty z informacją o cenie brutto (PLN) wymienionego powyżej oprogramowania, która uwzględnia licencję na dwa lata wraz z terminem realizacjina adres e‑mail: biuro.cpa@mc.gov.pl do dnia 12.03.2020 do godz. 12:00).”

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się