2020-07-15

Zapytania ofertowe pn. „Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej, położonej w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, będącej siedzibą Ministerstwa Cyfryzacji”

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

 

„Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej, położonej w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, będącej siedzibą Ministerstwa Cyfryzacji”.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie
do dnia:20 lipca 2020 r.

 

- w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Królewska 27

00- 060 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adresjoanna.guzik@mc.gov.pl

 

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do Ministerstwa do dnia wskazanego powyżej.

 

1.  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wykonawcami przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3.  Zamawiający zastrzega, że oferta będzie stanowić informację publiczną.

4.  Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.

5.  Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów  stosowanych w Ministerstwie.

6.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cenapodana w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3do zapytania ofertowego.

7. Informacja o Kryteriach oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

(w %)

     Liczba możliwych do uzyskania
                           punktów

 1.

Cena oferty brutto wynikająca z Tabeli nr 1 (CT1)

max 70%

                  max 70 punktów

 2.

Średnia Cena brutto za pojemnik/kontener wynikająca z Tabeli nr 2  (CT2)

max 30%

                   max 30 punktów

 

 

 

Przyjmuje się, że przy ocenie ofert wartość 1 pkt będzie równa 1%.

 

 

 1. Punkty w kryteriumCena oferty brutto wynikająca z Tabeli nr 1” (CT1) – max 70 % zostaną
        obliczone według wzoru:

 

 

                                       najniższa zaoferowana cena brutto

                          CT1 = -------------------------------------------------- x 70 (waga kryterium)

                                         cena ocenianej oferty brutto

 

 

2.  Punkty w kryterium „Średnia Cena brutto za pojemnik/kontener wynikająca z Tabeli nr 2”-
     (CT2)–max 30% zostaną obliczone według wzoru:
                                                 

 

                                       najniższa zaoferowana średnia cena brutto za pojemnik/kontener

                          CT2 = --------------------------------------------------------------------------- x 30 (waga kryterium)

                                       średnia cena brutto za pojemnik/kontener ocenianej oferty

 

 

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów, zgodnie z poniższym wzorem:

                                                       P = CT1+ CT2

      gdzie:

P –  łączna liczba punktów z kryteriów;

CT1 – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto wynikająca z Tabeli nr 1”;

CT2 – liczba punktów w kryterium „Średnia Cena brutto za pojemnik/kontener wynikająca z Tabeli nr 2”.

 

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

 

 1. Projekt Umowy wraz z Załącznikami tj:
  1. załącznik nr 4 do Umowy (pdf);
  2. załącznik nr 5 do Umowy (pdf);
  3. załącznik nr 6 do Umowy (pdf).
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf).
 3. Formularz ofertowy.

Załączniki

  Projekt Umowy- Zał...wego docx.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...r Wniosek.pdf 678,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do... odbioru.pdf 776,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...wych.docx.pdf 463,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu zam...ertowego .pdf 693,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy-...ertowego.docx 102,78 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się