2020-07-24

Dialog techniczny - KRONIK@ Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem jest usługa chmury
obliczeniowej dla obsługi projektu KRONIK@.
2. Przeprowadzenie dialogu technicznego związane jest z planowanym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem ma być zamówienie
usługi chmury obliczeniowej, w ramach której będzie obsługiwany system KRONIK@.
Zakres tej usługi, będącej docelowo efektem postępowania przetargowego ma na
celu obsługę projektu KRONIK@ w taki sposób, by przyczynić się do zwiększenia
dostępności zasobów cyfrowych Instytucji Sektora Publicznego, poprawę ich jakości a
także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.
3. Zastrzega się, że prowadzenie dialogu nie zobowiązuje Zamawiającego do
przeprowadzenia postępowania ani udzielenia zamówienia.

Załączniki

  Ogłoszenie o dialogu.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ytowalna.docx 294,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2 - C... dialogu).pdf 954,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź na pytan...o Kronik@.pdf 116,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamim Dialog techniczny.pdf 459,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_odpowiedź na pyt...o Kronik@.pdf 189,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zakończenie dialogu.pdf 90,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się