2020-07-29

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Strony zobowiązują się do wymiany doświadczeń po to, by m.in. zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług.

Program jest zbieżny z celami Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024: Cel szczegółowy 3 - Zwiększenie potencjału narodowego w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa, kierunek interwencji 2 - Nastawienie na rozwój współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Zawierane Porozumienia wpisują się w politykę krzewienia świadomości dotyczącej nowoczesnych technologii oraz szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa.

 

Założenia Programu PWCyber

1.Dobrowolne i aktywne uczestnictwo w Programie

2.Format partnerstwa

3.Brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych

4.Klauzula zachowania poufności wskazanych informacji (NDA)

5.Możliwość przystąpienia innych podmiotów – za zgodą obu stron

Załączniki

  PWCyber_obszary współpracy.pdf 266,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia Cyberbezp...000103701.pdf 745,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór porozumienia_...s pisemy.docx 36,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór porozumienia_...s pisemny.doc 164,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Lista podpisanych p...ozumień.docx 13,82 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się