2016-03-24

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Departamentu Budżetu i Finansów są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w Ministerstwie oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą prawo zamówień publicznych oraz ustawą o finansach publicznych.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

 

tel. 22 245-54-53, e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl