2012-08-10

Cyfrowa Szkoła

Cyfrowa Szkoła – spotkanie konsultacyjne w sprawie szkoleń dla nauczycieli

 

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizując komponent badawczy w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” przygotowuje pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji, skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych.

 

W tym celu MAC organizuje spotkanie konsultacyjne, na którym omówiona będzie koncepcja w/w szkoleń. Do konsultacji zapraszamy organizacje, instytucje i firmy, które zachcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

 

Projekt szkoleniowy – główne założenia

 

Pakiet szkoleń stanowi element szerszego projektu badawczego, który powadzony będzie w roku szkolnym 2012/2013 w klasach IV w 24 wybranych szkołach podstawowych. Z każdej szkoły objętej badaniem do uczestnictwa w organizowanych warsztatach zaproszonych zostanie sześciu nauczycieli i każdy z nich weźmie udział w innym module tematycznym. Szkolenie w danym module zakończy się opracowaniem przez uczestnika autorskiego programu nauczania, wykorzystującego poznaną metodykę. Warsztaty mają być podzielone na 6 modułów tematycznych i zrealizowane w oparciu o aktywne wykorzystanie nowych technologii.

 

 

Proponowane moduły tematyczne to:

 

1. odwrócona lekcja – metoda polegająca na zaakcentowaniu samodzielnego przyswajania podstaw materiału edukacyjnego przez uczniów w domu i doskonaleniu umiejętności pod okiem nauczyciela w klasie;

 

2. kompetencje twórcze – uczniowie uczą się przede wszystkim podczas tworzenia własnych treści (głównie o charakterze audiowizualnym) i w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje;

 

3. grywalizacja – innowacyjna metoda aktywizowania, motywowania i nagradzania uczniów, uwzględniająca indywidualizację procesu nauczania;

 

4. e-podręcznik – nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem podręcznika w wersji elektronicznej;

 

5. otwarte zasoby edukacyjne – nauczyciel opiera się na materiałach edukacyjnych dostępnych publicznie w internecie;

 

6. programowanie wizualne – tematyka realizowana w formie całorocznego kursu w ramach przedmiotu ,,informatyka”.

 

Każdy z sześciu modułów będzie uzupełniony o ogólny kurs wykorzystywania nowych technologii w edukacji, dotyczący obsługi sprzętu komputerowego, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego, wyszukiwania i publikowania treści on-line.

 

 

Zakłada się, że w ramach pakietu szkoleń zapewnione zostaną:

 

1. treści szkoleniowe online dla nauczycieli, przygotowujące do wdrożenia danej metodyki we własnym programie nauczania, w tym przykładowe scenariusze lekcji z różnych przedmiotów (stworzone w taki sposób, aby nadawały się do wykorzystania również przez nauczycieli nieuczestniczących w warsztatach);

 

2. warsztaty, podczas których nauczyciele będą doskonalić posługiwanie się daną metodyką oraz przygotują pod okiem trenera własny program nauczania z jej wykorzystaniem;

 

3. treści edukacyjne dla uczniów konieczne do realizacji programów nauczania z różnych przedmiotów (np. licencje na e-podręczniki, materiały do odwróconej lekcji, czy katalog online otwartych zasobów edukacyjnych);

 

4. mentoring online dla 24 nauczycieli w 24 szkołach do końca roku szkolnego (lub ewentualnie dodatkowe konferencje szkoleniowe w trakcie tego roku).

 

Zachęcamy Państwa do przesyłania opinii dotyczących doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład poszczególnych modułów tematycznych, a także przedstawienia swoich uwag i propozycji do ramowych założeń pakietu szkoleń. Cenne będą także inne uwagi merytoryczne i doświadczenia w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.

 

Opinie prosimy nadsyłać do dnia 20 sierpnia br. w formie elektronicznej na adres slawomir.skrzypek@mac.gov.pl. Zapraszamy również do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 21 sierpnia o godz. 11.00, w sali 457 w siedzibie MAC przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu mailowo na wyżej wskazany adres, lub telefonicznie pod numerem (22) 60 117 83 do dnia 20 sierpnia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się