2017-07-11

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego można uzyskać w sekretariacie Departamentu.

Dane kontaktowe:

tel. 22 245 54 50;

e-mail - sekretariat.DSI@mc.gov.pl

Czym się zajmuje

Działania Departamentu skupiają się wokół zadań  związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych, w tym w szczególności na rzecz dostępności cyfrowej, rozwoju zawodów szkolnictwa branżowego jak również wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1)      realizacja zadań związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, stosownie do potrzeb w wymiarze indywidualnym, społecznym, obywatelskim i ekonomicznym;

2)      realizacja zadań na rzecz rozwoju zawodów szkolnictwa branżowego, dla których Minister Cyfryzacji jest ministrem właściwym;

3)      realizacja zadań właściwych dla Ministra Cyfryzacji wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

4)      prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników administracji publicznej, w tym koordynacja prac związanych z bazą wiedzy administracji w obszarze kompetencji cyfrowych;

5)      koordynacja wdrażania programów rządowych lub europejskich (lub ich części) w obszarze kompetencji cyfrowych;

6)      pełnienie w imieniu Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 3. osi priorytetowej POPC;

7)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami przedsiębiorców w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym konsultowanie propozycji działań i zmian aktów prawnych;

8)      realizacja zadań związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym realizacja zadań Ministra Cyfryzacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

9)      realizacja zadań w obszarze dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz kształtowanie wiedzy i świadomości pracowników administracji publicznej w tym zakresie;

10)   monitorowanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz przygotowywanie sprawozdań z monitoringu;

11)   realizacja zadań właściwych dla Ministra Cyfryzacji wynikających z rządowego programu „Dostępność Plus” i innych rządowych działań w zakresie aktywizacji cyfrowej osób niepełnosprawnych;

12)   realizacja badań, analiz w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z technologii cyfrowych przez poszczególne grupy użytkowników oraz barier w dostępie do technologii cyfrowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się