2016-02-09

Punkty potwierdzające profil zaufany

Funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany z mocy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) pełni konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Punktem potwierdzającym profil zaufany może być podmiot, o którym mowa w art. 20c ust. ustawy, który wystąpi do ministra właściwego do spraw informatyzacji, z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany.

 

Dostępne są następujące dokumenty opisujące procedury związane z punktami potwierdzającymi profil zaufany:

 

  1. Procedura utworzenia punktu potwierdzającego profil zaufany;
  2. Procedura nadawania uprawnień do obsługi punktu potwierdzania profili zaufanych;
  3. Instrukcja osoby potwierdzającej profile zaufane;
  4. Instrukcja użytkownika profilu zaufanego.

 

Załączniki

  Procedura nadawania...zaufanych.doc 195 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja_Osoby_Po...ajacej_PZ.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Procedura utworzeni...any (13).docx 177,49 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się