2017-07-11

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Zarządzania Danymi można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 58 52

e-mail - sekretariat.dzd@mc.gov.pl

 

 

Szczegółowy zakres zadań

 

  1. Działanie na rzecz współpracy miedzy podmiotami administracji publicznej a przedsiębiorcami w rozwoju metod zarządzania w oparciu o dane oraz podnoszeniu efektywności administracji; 
  2. Wspieranie interesariuszy w rozwoju kompetencji analitycznych, wykorzystania danych w zarządzaniu i osiąganiu związanych z tym korzyści społecznych;
  3. Tworzenie możliwości technicznych i proceduralnych dla usprawniania procesów zarządzania w oparciu o dane;
  4. Zarządzanie wspólnymi zasobami analitycznymi, metadanymi, ewidencją źródeł;
  5. Inicjowanie i nadzór nad projektami z zakresu analityki danych administracji publicznej, koordynacja inicjatyw o znaczeniu międzyresortowym;
  6. Bieżący monitoring korzyści, kosztów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem danych w administracji publicznej;
  7. Wprowadzanie i kontrola stosowania standardów architektury danych systemów informatycznych i zarządzania danymi w administracji publicznej;
  8. Prowadzenie spraw krajowych z zakresu kształtowania polityki w zakresie ochrony danych osobowych.