2017-07-11

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Zarządzania Danymi można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 58 52

e-mail - sekretariat.dzd@mc.gov.pl

 

 

Szczegółowy zakres zadań

 

  1. Działanie na rzecz współpracy miedzy podmiotami administracji publicznej a przedsiębiorcami w rozwoju metod zarządzania w oparciu o dane oraz podnoszeniu efektywności administracji; 
  2. Wspieranie interesariuszy w rozwoju kompetencji analitycznych, wykorzystania danych w zarządzaniu i osiąganiu związanych z tym korzyści społecznych;
  3. Tworzenie możliwości technicznych i proceduralnych dla usprawniania procesów zarządzania w oparciu o dane;
  4. Zarządzanie wspólnymi zasobami analitycznymi, metadanymi, ewidencją źródeł;
  5. Inicjowanie i nadzór nad projektami z zakresu analityki danych administracji publicznej, koordynacja inicjatyw o znaczeniu międzyresortowym;
  6. Bieżący monitoring korzyści, kosztów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem danych w administracji publicznej;
  7. Wprowadzanie i kontrola stosowania standardów architektury danych systemów informatycznych i zarządzania danymi w administracji publicznej;
  8. Prowadzenie spraw krajowych z zakresu kształtowania polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się