2017-07-11

Załatwianie spraw

W skład departamentu wchodzą:

  • Wydział Polityki Danych i Bezpieczeństwa Informacji;
  • Zespół Nowych Technologii;
  • Inspektor Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Zarządzania Danymi można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 58 52

e-mail sekretariat.dzd@mc.gov.pl

 

Szczegółowy zakres zadań

  1. Prowadzenie spraw krajowych z zakresu kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych; 
  2. Realizacja projektu strategicznego -  Zintegrowana Platforma Analityczna, a także innych projektów dotyczących zagadnień: blockchain, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), Big data, w szczególności koordynacja działań pozostałych komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych Ministrowi w tym zakresie;
  3. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie, w tym dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), z wyłączeniem spraw dotyczących informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych; 
  4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym wykonywanie zadań inspektora ochrony danych w Ministerstwie. 

Zadania z zakresu ochrony danych osobowych w Ministerstwie prowadzi znajdujący się organizacyjnie w Departamencie Zarządzania Danymi, podległy w zakresie swoich obowiązków Ministrowi, Inspektor Ochrony Danych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się