2012-03-29

Działalność lobbingowa - akty prawne; informacje; formularz; rejestr

Działalność lobbingowa

 

 

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

 

 

Minister Administracji i Cyfryzacji zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu, podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Zgłoszenie można także wnosić na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami urzędowego formularza.

 

Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 136, poz. 803).

 

Wnioski o wpis do rejestru można składać za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27; 00-060 Warszawa, bądź osobiście w Kancelarii Ministerstwa (pokój numer 19).

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) dowód wniesienia opłaty w wysokości 100 zł za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (ul. Królewska 27; 00 - 060 Warszawa) o numerze: 17 1010 1010 0034 7622 3100 0000;

2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru zaświadczenie o wpisie do rejestru. Wydanie przedmiotowego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (ul. Nowogrodzka 43; 00-691 Warszawa) o numerze: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

 

 

Załączniki do strony:

 

 

 

                              

Akty Prawne:

  •  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr. 136 poz. 803)

 

 

UWAGA!

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Administracji i Cyfryzacji w 2012 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową  umieszczono w załączniku  - ( Informacje o działaniach).

 

 

Załączniki

  rozporządzenie.pdf 483,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz zgłoszeniowy.pdf 377,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja.pdf 258,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dot. Min...yfryzacji.DOC 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz zgłoszenia.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacje o dział...DAP_plik2.DOC 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_nr8_MAiC (1).docx 18,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  25.11.2015 r. Rejes... (1) (2).doc 564,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się