2015-02-06

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Minister Administracji i Cyfryzacji

w imieniu stron porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2015 r. pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministrem Gospodarki, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z  2014 roku poz.1146),

 

ogłasza otwarty nabór partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji

 

projektu partnerskiego „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

I.  Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wypracowanie rozwiązań dla potrzeb tworzenia warunków do funkcjonowania sprawnej i efektywnej administracji publicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

II.  Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

1.    Identyfikację i opis procedur oraz stworzenie katalogu procedur administracyjnych z zastosowaniem uniwersalnych identyfikatorów katalogowych.

2.    Opracowanie wspólnego standardu (metodyki) opisu procedur administracyjnych.

3.    Identyfikację barier prawnych w elektronizacji procedur i opracowanie propozycji zmian przepisów prawa w celu ich wyeliminowania.

4.    Stworzenie katalogu podmiotów publicznych.

5.    Stworzenie systemu statystyk w obszarze e-administracji.

 

Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera/partnerów będzie przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym studium wykonalności Projektu, w ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursie  (link do ogłoszenia WWPE: http://www.wwpe.gov.pl/programy/popc/nabor-wnioskow-popc-2-1-2/), w terminie jednego miesiąca od wyłonienia partnera/partnerów nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

III.   Forma prawna partnera:

1.      Jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620) będąca podmiotem spoza sektora finansów publicznych.

2.      Konsorcja podmiotów wymienionych w pkt 1.

 

IV.   Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

1.1. posiada udokumentowane kompetencje i potencjał co najmniej w zakresie trzech z niżej wymienionych obszarów:

1.1.1.realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty z zakresu identyfikacji, opisu i upraszczania procedur administracyjnych,

1.1.2.realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty z zakresu modelowania i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN,

1.1.3.realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty związane z opracowywaniem łącznie co najmniej 20 wzorów dokumentów elektronicznych opublikowanych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), o którym mowa w art. 19b ust.  1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

1.1.4.  integracja i rozwój systemów elektronicznej administracji, w tym:

·  realizował w ciągu ostatnich 2 lat zamówienia/prace/projekty związane z integracją systemów teleinformatycznych z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub

· realizował w okresie ostatnich 2 lat zamówienia/prace/projekty związane z projektowaniem, budową i wdrażaniem systemówteleinformatycznych dla administracji publicznej;

1.2. brał udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

1.3. posiada aktualną wiedzę zarówno techniczną, jak i z zakresu obowiązujących przepisów prawa z obszaru informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji poszczególnych działań w co najmniej dwóch z poniższych obszarów:

2.1. posiada zasoby ludzkie (co najmniej 4 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie analizy przepisów prawa i przygotowywania propozycji zmian prawa,

2.2. posiada zasoby ludzkie (co najmniej 2 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie modelowania i optymalizowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN,

2.3. posiada zasoby ludzkie (co najmniej 4 osoby) z udokumentowanym doświadczeniem w analizie, projektowaniu, przygotowaniu i wdrożeniach systemów teleinformatycznych w architekturze zorientowanej na usługi(Service Oriented Architecture).

 

V.     Zgłoszenie powinno zawierać:

1. opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój elektronicznej administracji;

2. opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;

3. wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów określonych w pkt od IV.1.1. do IV.1.2. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów;

4. wykaz osób określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie;

5. oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego z pkt IV.1.3 niniejszego ogłoszenia,

6. deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, w tym studium wykonalności Projektu, w ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa konkursie, w terminie jednego miesiąca od wyłonienia partnera/partnerów nie później niż do dnia 10 kwietnia 2015 roku;

7. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

8. oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem;

9. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy konsorcjum w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt III .2.

 

 

VI. Liczba partnerów:

Nie więcej niż 2 partnerów będących podmiotami zewnętrznymi wybranymi w ramach niniejszego naboru (nie wliczając w to Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Gospodarki).  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wystąpi w roli Lidera Partnerstwa.

 

VII. Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji (decyduje data wpływu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).

 

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pod adresem:

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Informatyzacji

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

 

lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą MAC (adres skrzynki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP.

 

IX. Kryteria wyboru:

1.        Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

2.        Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.

3.        Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Kryteria wyboru partnera (w załączniku).

 

 

 

X. Uwagi:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

- podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

- unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.  W przypadku unieważnienia naboru Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.

5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru. Obejmuje to również złożenie zgłoszenia w ramach konsorcjum.

7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Administracji i Cyfryzacji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

 
Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał wyboru partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”
 
Rozstrzygnięcie w załączniku.

Załączniki

  KRYTERIA WYBORU PARTNERA.docx 12,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... projektu.pdf 41,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się