2015-08-21

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”

Minister Administracji i Cyfryzacji

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

       I.            Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu opracowanie i przetestowanie standardu postępowania jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „JST”, w obszarze obsługi inwestora.

 

    II.            Zakres tematyczny partnerstwa:

1)      W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności:

a)      opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w tym określenie zasad przygotowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji dot. oferty inwestycyjnej;

b)      doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;

c)      budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;

d)     elektronizacja procesu obsługi inwestora, w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;

e)      działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

2)      Działania projektowe przebiegać będą w 4 głównych fazach: identyfikacja, opracowanie modelowych rozwiązań, testowanie i korygowanie, upowszechnienie informacji nt. określonego w projekcie standardu świadczenia usług:

Etap I – identyfikacja rozwiązań krajowych stosowanych w najlepiej zarządzanych urzędach JST oraz określenie minimalnych wymagań z punktu widzenia oczekiwań przedsiębiorców oraz zasad współpracy z instytucjami wyspecjalizowanymi w obsłudze inwestorów;

Etap II – przygotowanie modelowych rozwiązań – opracowanie opisów działania, procedur, programów szkoleniowych, rozwiązań adresowanych zarówno do pracowników jak i organizacji (urzędów) możliwych do zastosowania przez szerokie grono JST, a w szczególności komórki odpowiadające za proces obsługi inwestora;

Etap III – przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń rozwiązań w 40 urzędach JST (gminach, powiatach, województwach) oraz realizacja szkoleń dla urzędników samorządowych zaangażowanych w obsługę inwestora w urzędzie. Na podstawie doświadczeń z fazy pilotażu aktualizacja i korekta narzędzi opracowanych na etapie II;

Etap IV – działania upowszechniające wypracowane rozwiązania modelowe, publikacja informacji w formie poradników, materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów etc.

 III.            Liczba partnerów:

1.      W ramach naboru partnerów Minister Administracji i Cyfryzacji jako lider Projektu planuje wybór dwóch partnerów (Partner A i Partner B). Partner A będzie pełnił rolę wiodącą w etapie I, II, IV oraz wspomagającą w etapie III, natomiast - Partner B będzie pełnił rolę wiodącą w etapie III oraz wspomagającą w etapie I, II, IV.

2.      Zgłoszenie składane przez kandydata na partnera powinno zostać przyporządkowana do odpowiedniej kategorii partnera: zgłoszenia Partnera A albo zgłoszenie Partnera B. Zgłoszenia kandydatów na Partnerów A oraz B oceniane będą odrębnie.

 

 IV.            Wymagania  formalne:

1.      O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania:

1)      Wykonuje zadania na podstawie ustaw w zakresie pobudzania aktywności gospodarczej albo jego celem działania określonym w statucie (lub innym równorzędnym dokumencie) jest promocja polskiej gospodarki lub wspieranie przedsiębiorczości;

2)      Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

a)      realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty/szkolenia z zakresu wsparcia samorządu terytorialnego w obszarze obsługi inwestora (minimum 2);

b)      realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty/szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej, w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa (minimum 2);

3)      w zgłoszeniu zawarł informację, że składający zgłoszenie dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań określonych w pkt. II. 1);

4)      w zgłoszeniu zawarł informację, dotyczącą potencjału finansowego, technicznego i organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu;

5)      nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1.

6)      nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania

2.      Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

3.      Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)       dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących

2)      Statut lub (inny równorzędny dokument) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt IV. 1 

 

    V.            Sposób i termin składania zgłoszeń:

1.      Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: administracja.mac.gov.pl. O  zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

2.      W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia.

3.      Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

4.      Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz załączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.

 

 VI.            Miejsce składania zgłoszeń:

 

Zgłoszenia należy:

1)      w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub przesłać na adres:

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

albo

 

2)      w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu: przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MAC (adres skrzynki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP.

 

VII.            Kryteria wyboru zgłoszenia:

1.      Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.

2.      Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:

a)      Zasoby ludzkie - kadra zaangażowana w realizację Projektu, kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze obsługi inwestora;

b)      Potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami  związane z obsługą inwestora, zbiory, bazy informacji itp.; 

c)      Potencjał finansowy – rozumiany w szczególności jako zdolność do zaangażowania zasobów Partnera związanych z ponoszeniem kosztów operacyjnych (kosztów pośrednich) związanych z prowadzeniem projektu. Potencjał finansowy powinien być opisany zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020[1]). Aktualne wytyczne znajdują się na stronie:

https://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

d)     Potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych w szczególności mających związek z procesami dot. obsługi inwestora.

Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 20, z czego za każdy z podpunktów maksymalnie 5 punktów.

3.      Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa w tym:

a)      Rodzaje projektów, zakres tematyczny realizowanych działań (np. szkolenia i doradztwo dla samorządu terytorialnego, obsługa wizyt inwestorów, misje zagraniczne, targi, obsługa informacyjna inwestorów etc.);

b)      Liczba i wartość projektów realizowanych w latach 2012-2014 w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa w tym projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.

Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 10, z czego za każdy z podpunktów kryterium maksymalnie 5 punktów.

4.      Prowadzenie działalności edukacyjnej/szkoleniowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestora w latach 2012-2014. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.

 

VIII.            Tryb dokonywania wyboru zgłoszenia

1.      Oceny zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2.      Komisja dokonuje oceny formalnej zgłoszeń zgodnie z wymogami, o których mowa w pkt IV, V i VI ogłoszenia.

3.      W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia przewodniczący Komisji może wezwać kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

4.      Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie, o którym mowa w pkt 3, skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

5.      Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymogi formalne,
o których mowa w pkt IV, V, i VI ogłoszenia.

6.      Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria wskazane w pkt VII ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 -2020.

 

 IX.            Uwagi:

1.      Minister Administracji i Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.      W przypadku unieważnienia naboru Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.      Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.administracja.mac.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

4.      Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem lub partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

5.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Administracji i Cyfryzacji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

6.      Od dokonanej oceny formalnej, merytorycznej oraz ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

7.      Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: inwestor@mac.gov.pl.[1] Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zostały opublikowane na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..