2015-08-21

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”

Minister Administracji i Cyfryzacji

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

       I.            Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu opracowanie i przetestowanie standardu postępowania jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „JST”, w obszarze obsługi inwestora.

 

    II.            Zakres tematyczny partnerstwa:

1)      W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności:

a)      opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w tym określenie zasad przygotowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji dot. oferty inwestycyjnej;

b)      doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;

c)      budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;

d)     elektronizacja procesu obsługi inwestora, w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;

e)      działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

2)      Działania projektowe przebiegać będą w 4 głównych fazach: identyfikacja, opracowanie modelowych rozwiązań, testowanie i korygowanie, upowszechnienie informacji nt. określonego w projekcie standardu świadczenia usług:

Etap I – identyfikacja rozwiązań krajowych stosowanych w najlepiej zarządzanych urzędach JST oraz określenie minimalnych wymagań z punktu widzenia oczekiwań przedsiębiorców oraz zasad współpracy z instytucjami wyspecjalizowanymi w obsłudze inwestorów;

Etap II – przygotowanie modelowych rozwiązań – opracowanie opisów działania, procedur, programów szkoleniowych, rozwiązań adresowanych zarówno do pracowników jak i organizacji (urzędów) możliwych do zastosowania przez szerokie grono JST, a w szczególności komórki odpowiadające za proces obsługi inwestora;

Etap III – przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń rozwiązań w 40 urzędach JST (gminach, powiatach, województwach) oraz realizacja szkoleń dla urzędników samorządowych zaangażowanych w obsługę inwestora w urzędzie. Na podstawie doświadczeń z fazy pilotażu aktualizacja i korekta narzędzi opracowanych na etapie II;

Etap IV – działania upowszechniające wypracowane rozwiązania modelowe, publikacja informacji w formie poradników, materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów etc.

 III.            Liczba partnerów:

1.      W ramach naboru partnerów Minister Administracji i Cyfryzacji jako lider Projektu planuje wybór dwóch partnerów (Partner A i Partner B). Partner A będzie pełnił rolę wiodącą w etapie I, II, IV oraz wspomagającą w etapie III, natomiast - Partner B będzie pełnił rolę wiodącą w etapie III oraz wspomagającą w etapie I, II, IV.

2.      Zgłoszenie składane przez kandydata na partnera powinno zostać przyporządkowana do odpowiedniej kategorii partnera: zgłoszenia Partnera A albo zgłoszenie Partnera B. Zgłoszenia kandydatów na Partnerów A oraz B oceniane będą odrębnie.

 

 IV.            Wymagania  formalne:

1.      O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania:

1)      Wykonuje zadania na podstawie ustaw w zakresie pobudzania aktywności gospodarczej albo jego celem działania określonym w statucie (lub innym równorzędnym dokumencie) jest promocja polskiej gospodarki lub wspieranie przedsiębiorczości;

2)      Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

a)      realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty/szkolenia z zakresu wsparcia samorządu terytorialnego w obszarze obsługi inwestora (minimum 2);

b)      realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty/szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej, w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa (minimum 2);

3)      w zgłoszeniu zawarł informację, że składający zgłoszenie dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań określonych w pkt. II. 1);

4)      w zgłoszeniu zawarł informację, dotyczącą potencjału finansowego, technicznego i organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu;

5)      nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1.

6)      nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania

2.      Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

3.      Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)       dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących

2)      Statut lub (inny równorzędny dokument) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt IV. 1 

 

    V.            Sposób i termin składania zgłoszeń:

1.      Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: administracja.mac.gov.pl. O  zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

2.      W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia.

3.      Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

4.      Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz załączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.

 

 VI.            Miejsce składania zgłoszeń:

 

Zgłoszenia należy:

1)      w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub przesłać na adres:

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

albo

 

2)      w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu: przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MAC (adres skrzynki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP.

 

VII.            Kryteria wyboru zgłoszenia:

1.      Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.

2.      Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:

a)      Zasoby ludzkie - kadra zaangażowana w realizację Projektu, kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze obsługi inwestora;

b)      Potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami  związane z obsługą inwestora, zbiory, bazy informacji itp.; 

c)      Potencjał finansowy – rozumiany w szczególności jako zdolność do zaangażowania zasobów Partnera związanych z ponoszeniem kosztów operacyjnych (kosztów pośrednich) związanych z prowadzeniem projektu. Potencjał finansowy powinien być opisany zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020[1]). Aktualne wytyczne znajdują się na stronie:

https://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

d)     Potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych w szczególności mających związek z procesami dot. obsługi inwestora.

Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 20, z czego za każdy z podpunktów maksymalnie 5 punktów.

3.      Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa w tym:

a)      Rodzaje projektów, zakres tematyczny realizowanych działań (np. szkolenia i doradztwo dla samorządu terytorialnego, obsługa wizyt inwestorów, misje zagraniczne, targi, obsługa informacyjna inwestorów etc.);

b)      Liczba i wartość projektów realizowanych w latach 2012-2014 w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa w tym projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.

Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 10, z czego za każdy z podpunktów kryterium maksymalnie 5 punktów.

4.      Prowadzenie działalności edukacyjnej/szkoleniowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestora w latach 2012-2014. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.

 

VIII.            Tryb dokonywania wyboru zgłoszenia

1.      Oceny zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2.      Komisja dokonuje oceny formalnej zgłoszeń zgodnie z wymogami, o których mowa w pkt IV, V i VI ogłoszenia.

3.      W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia przewodniczący Komisji może wezwać kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

4.      Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie, o którym mowa w pkt 3, skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

5.      Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymogi formalne,
o których mowa w pkt IV, V, i VI ogłoszenia.

6.      Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria wskazane w pkt VII ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 -2020.

 

 IX.            Uwagi:

1.      Minister Administracji i Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.      W przypadku unieważnienia naboru Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.      Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.administracja.mac.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

4.      Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem lub partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

5.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Administracji i Cyfryzacji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

6.      Od dokonanej oceny formalnej, merytorycznej oraz ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

7.      Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: inwestor@mac.gov.pl.[1] Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zostały opublikowane na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

Załączniki

  formularz zgłoszenia.doc 107,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  najczęściej zadaw...e pytania.pdf 132,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się