2021-07-06

Integracja z podpisem zaufanym

Przed przystąpieniem do integracji z usługą podpisu zaufanego należy spełnić kryteria formalne określone  w dokumencie „Procedura integracji systemów oraz wymiany certyfikatu do integracji systemów z Profilem Zaufanym”.
 

Podstawowy zakres usług, z których będzie mógł korzystać zintegrowany system znajduje się poniżej:

 • TpSigning5.addDocumentToSigning
 • TpSigning5.getSignedDocument
 • TpSigning5.verifySignedDocument
 • TpMultisign.addDocumentToSigning
 • TpMultisign.getSignedDocument
 • SignatureVerification.verifySignature

Do grudnia 2022 dodatkowo są dostępne usługi:

 • TpSigning.addDocumentToSigning
 • TpSigning.getSignedDocument
 • TpSigning.hasTrustedProfileInstitution
 • TpSigning.hasTrustedProfilePerson
 • TpSigning.verifySignedDocument
 • TpUserInfo.getTpUserInfo
   

UWAGA
 

Nową usługą podpisu jest e-podpis (TPS5), który umożliwia złożenie podpisu zaufanego, osobistego lub kwalifikowanego Rozszerzenie funkcjonalności, w stosunku do poprzednich wersji usług TPS, dotyczy podpisu osobistego, który jest możliwy do wykorzystania przez użytkowników, posiadających dowód osobisty z warstwą elektroniczną i certyfikatem podpisu osobistego.
 

W związku z powyższym dotychczas wykorzystywane usługi (TPS1, TPS2, TPS3) będą stopniowo wygaszane, dlatego rekomenduje się aby do końca 2022 roku przejść na nową usługę TPS5.
 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 1. Procedura integracji systemów oraz wymiany certyfikatu do integracji systemów z Podpisem Zaufanym.
 2. Instrukcja dla Integratora e-podpis (TPS5)
 3. Instrukcja przejścia z TpSigning (TPS) na TpSigning5 (TPS5)
 4. Zaktualizowane_załączniki_ePodpis (TPS5)_dokumentacja_dla_integratora
 5. Instrukcja dla Integratora PZ

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się