2011-12-23

Struktura

Struktura Ministerstwa 

Skład Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji reguluje Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

 

M.P.582.2014

ZARZĄDZENIE Nr 43

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji (M.P. z 2014 r., poz. 39).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

§ 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zwane dalej "ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479), do spraw:

1)        administracji publicznej;

2)        informatyzacji;

3)        łączności;

4)        wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

§ 2. W skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1)       Biuro Ministra;

2)       Departament Administracji Publicznej;

3)       Departament Budżetu i Finansów;

4)       Departament Informatyzacji;

5)       Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

6)       Departament Koordynacji Funduszy Europejskich;

7)       Departament Poczty;

8)       Departament Prawny;

9)       Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego;

10)   Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

11)   Departament Telekomunikacji;

12)   Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego;

13)   Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

14)   Biuro Dyrektora Generalnego;

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1)    w zakresie działu administracja publiczna:

a)     Departament Administracji Publicznej,

b)     Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego;

2)    w zakresie działu informatyzacja:

a)     Departament Informatyzacji,

b)     Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

3)    w zakresie działu łączność:

a)     Departament Poczty,

b)     Departament Telekomunikacji;

4)    w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się