2017-11-10

Informacja Ministra Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia trybu obsługi niezgodności w CEP w okresie od 13 listopada 2017 r. do 4 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 września 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1926) od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów w przypadku w przypadku stwierdzenia niezgodności danych uniemożliwiającej ich wprowadzenie do ewidencji, zgłaszają tę niezgodność do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji:

 

  a) elektronicznie (zalecane), na adres email: niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl

 

  b) papierowo, na adres Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, z dopiskiem: "Niezgodności CEPiK 2.0"

 

Niezgodność należy zgłaszać z pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej. W zgłoszeniu konieczne jest podanie danych podmiotu zgłaszającego niezgodność oraz kompletnej informacji o niezgodności, co pozwoli na jej sprawne wyjaśnienie.

 

Uwaga: Zgodnie z art. 16a ust. 8 procedury nie stosuje się w procesie rejestracji, czasowej rejestracji ani przy wykonywaniu czynności o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

 

Rozbieżności w danych, stwierdzone przy realizacji w/w procesów przez Starostę, są wyjaśniane poza tą procedurą, w oparciu o dostępne narzędzia, w tym przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu – z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od dnia 13 listopada 2017 r.

 

Pełna informacja Ministra Cyfryzacji oraz formularz zgłaszania niezgodności zostały umieszczone w załącznikach.

Załączniki

  Informacja.pdf 371,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz_niezgodnosci_CEP.PDF 542,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz_niezgodnosci_CEP.DOC 78 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się