2021-05-11

Informacja z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie możliwości prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów

Informacja dodatkowa:                                                 

W celu umożliwienia prowadzenia wykazu Minister Cyfryzacji udostępnia od dnia 11 lipca 2021 r. aplikację www systemu CEPiK2.0 dla podmiotów uprawnionych do profesjonalnej rejestracji. Dostęp do aplikacji wymaga uzyskania certyfikatów przez podmiot uprawniony – certyfikatu klucza publicznego dla urządzeń VPN (jednego dla pojedynczej lokalizacji) oraz certyfikatów imiennych SSL dla operatorów.

W celu uzyskania certyfikatów należy wygenerować wnioski dostępne na stronie: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/, wybierając typ podmiotu „Podmiot profesjonalnej rejestracji”:

- jeden wniosek o certyfikat VPN dla jednej lokalizacji

- wnioski o certyfikaty imienne SSL dla każdego użytkownika systemu

wskazując, że wniosek dotyczy środowiska produkcyjnego.

Do wniosków należy załączyć kopię ważnej decyzji o profesjonalnej rejestracji.

 

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź.

z dopiskiem na kopercie: WNIOSEK SSL/VPN do CEPiK2.0 PPROF

 

Wnioski podpisane podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo certyfikatem kwalifikowanym można przesłać także za pomocą ePUAP na adres skrytki: coi/Skrytka/ESP

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikatów, w szczególności wymagania dotyczące kart kryptograficznych, oraz inne znajdują się na stronie cepik.gov.pl, pod linkiem http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/certyfikaty-informacje-ogolne;

Uwaga: warunkiem złożenia wniosków o wydanie certyfikatu VPN i SSL i jego pozytywnego rozpatrzenia jest ważna decyzja o profesjonalnej rejestracji. W przypadku gdy decyzja nie jest ważna wnioski o wydanie certyfikatów zostaną odrzucone.

Załączniki

  Informacja MC z 10.05.2021 r_.pdf 421,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się