2017-10-02

Ogłoszenie o planowaniu podpisania umowy na projekt „POPC Wsparcie”

Ministerstwo Cyfryzacji planuje zawrzeć umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki wyłonionym w trybie in-house na uruchomienie projektu  „POPC Wsparcie”.

Zakres umowy obejmować będzie wsparcie wnioskodawców oraz beneficjentów 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zaplanowaniu i realizacji projektów informatycznych realizowanych ze środków POPC. Planowane usługi obejmować będą każdy etap realizacji projektu: począwszy od jego inicjacji, poprzez realizację, aż po zamknięcie i rozliczenie.

 

Wnioskodawcy i beneficjenci otrzymają wsparcie w:

·         ustaleniu zakresu projektu i określeniu jego kosztów,

·         pozyskaniu funduszy unijnych,

·         planowaniu funkcji systemu informatycznego i jego warstwy bezpieczeństwa,

·         planowaniu testów oprogramowania,

·         przeprowadzeniu działań zakupowych i przetargowych,

·         innych działaniach, jakie wynikną z potrzeb projektów.

 

Projekt przewiduje również wsparcie Ministra Cyfryzacji w planowaniu i realizacji przez niego projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 

Prowadzone działania mają na celu przyczynić się do skutecznego wdrożenia Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, oraz podnieść dojrzałość projektową oraz efektywność w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków w ramach 2. osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Przewidywany termin realizacji projektu - do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się