2017-06-30

Ogłoszenie pt. "Przeprowadzenie i obsługa dwudniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych – rozeznanie rynku"

 

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Cyfryzacji prosi o oszacowanie 
wartości zamówienia (brutto i netto ), dotyczącego przeprowadzenie i obsługi dwudniowych
szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych.


Oferty należy przesłać do 10.07.2017 r. do godz. 16.00 na adres
 e-mail: sekretariat.druciod@mc.gov.pl

Informacje dodatkowe:
 1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  
  
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  
  
 3. Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów,
   
  stosowanych w Ministerstwie.
  
  
 4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
   
  jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych
  
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
  
  
 5. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu
   
  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje
   
  zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
  
  
 6. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania
   
  bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części
   
  zadania bez podania przyczyny.
  
  
 7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację
   
  publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej
   
  i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa
   
  lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
  
  
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem zamówienia, załączonym poniżej.

Dodatkowych informacji udziela Aneta Cesarek, e-mail: aneta.cesarek@mc.gov.pl


Załącznik:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ); 

 

Załączniki

  zał. SOPZ szkolenia_BIP.docx 30,28 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się