2017-08-22

Opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” – rozeznanie rynku

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do składania ofert
na opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa , poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” w okresie 2017 -2020. Głównym beneficjentem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Oferty należy przesłać do 30.08.2017 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: otwartedane@mc.gov.pl

Informacje dodatkowe:

 

  1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  4. Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów, stosowanych w Ministerstwie.
  5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
  6. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
  7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części zadania bez podania przyczyny.
  8. Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.

 

Dodatkowych informacji udzielają: Aneta Cesarek, e-mail: aneta.cesarek@mc.gov.pl, oraz Anna Bramska, e-mail: anna.bramska@mc.gov.pl .

 

Załączniki:

- Wzór umowy ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ);  

- Załącznik 1 do SOPZ;

- Załącznik 2 do SOPZ ;

- Załącznik 3 do SOPZ;

- Załącznik 4 do SOPZ; 

 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, do realizacji zamówienia na opracowanie logotypu wraz z Księgą Znaku dla projektu "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja", wybrana została firma 2b design Anita Kamila Sochacka.

Załączniki

  Wzór umowy z SOPZ.docx 97,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 do SOPZ.docx 58,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do SOPZ.docx 146,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 do SOPZ.docx 148,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do SOPZ.docx 153,64 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się