2018-09-04

Ogłoszenie o prezentacji założeń projektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji „System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne” (SI2PEM)

W dniu 19 września 2018 r. o godz. 10:00,

w siedzibie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego  przy ul. Szachowej 1
w Warszawie w Sali Ośrodka Szkolenia nr 754, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.
System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne” (SI2PEM)

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 r. (włącznie) na adres
e-mail n.dankowska@itl.waw.pl  podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane instytucji, którą reprezentują.W temacie wiadomości należy wpisać: SI2PEM – PREZENTACJA PROJEKTU. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. 

 

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 

Ogłoszenie w pliku pdf zamieszczono w załączniku.

Załączniki

  Ogłoszenie o Publi...ezentacji.pdf 300,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się