2020-09-21

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie i dostarczenie materiałów multimedialnych dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” na rzecz Ministerstwa Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 27

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

Oferty należy składać w formie wypełnionego i zeskanowanego formularza ofertowego wraz z załącznikami, w terminie do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: projekt.srp@mc.gov.pl.

 

1.       Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

2.       O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny łącznego maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w Zaproszeniu).

3.       Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zakupu, jak również wszystkie koszty dostawy, transportu, opłat i podatków, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4.       Ceny, o których mowa w ust.2 muszą być wyrażone w złotych polskich.

5.       Wykonawcy, którzy złożą ofertę, będą informowani drogą e-mailową o procesie  wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.       Ministerstwo Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

7.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych na wykonanie zamówienia.

 

W celu dookreślenia obszaru objętego przedmiotowym zamówieniem, Zamawiający załącza:

-          Opis Przedmiotu Zamówienia,

-          Formularz ofertowy

-          Wzór umowy,

-          Oświadczenie o braku powiązań.

Załączniki

  Zaproszenie do skł...ultimedia.pdf 85,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_01_OPZ.pdf 668,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_02_wzor_umowy.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_03_formularz_ofertowy.docx 147,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_03_formularz_ofertowy.pdf 589,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_04_oświadczenie.pdf 417,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się