2015-01-30

Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) Minister Administracji i Cyfryzacji[1] ogłasza konkurs na dofinansowanie projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu 

 

1.      Przedmiot konkursu:

dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

2.      Podmioty publiczne mogące ubiegać się o dofinansowanie:

jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie publiczne może być realizowane także w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego lub w drodze współdziałania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

3.      Warunki udziału w konkursie:

1)      w konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w punkcie 2 ogłoszenia, mogące otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa i nie podlegające wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2)      podmiot, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20 % wartości projektu;

3)      wniosek o dofinansowanie powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz. U. z 2014 r. poz. 780), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

4)      do wniosku dołącza się:

-  kalkulację kosztów związanych z realizacją projektu,

- oświadczenie, że realizacja projektu nie jest finansowana ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji,

- oświadczenie potwierdzające, że podmiot publiczny ubiegający się o dofinansowanie nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych,

- dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w pkt A.2 ppkt 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

- szczegółowe założenia projektu, a w przypadku projektu informatycznego - szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne, w tym informacje o planowanym poziomie spełnienia minimalnych lub wyższych wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemu teleinformatycznego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zaprezentowane w sposób analogiczny, jak w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w formie odpowiedniej tabeli wskazującej na zgodność poszczególnych elementów serwisu z tymi wymaganiami,

-  analizę ekonomiczno-finansową celowości realizacji projektu,

- w przypadku realizowania zadania w drodze współdziałania, do wniosku należy dołączyć kopię umowy lub porozumienia określającego w szczególności podział zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięcia, sposób finansowania tych zadań oraz wskazanie podmiotu wiodącego;

5)      wniosek o dofinansowanie może być złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek jest podpisywany przez osobę kierującą tym podmiotem;

6)      W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

4.      Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie:

1)      cel ustanowienia projektu (0-25 pkt);

2)      możliwość wykonania projektu i zastosowania jego wyników (0-20 pkt);

3)      zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu (0-20 pkt);

4)      znaczenie projektu dla promocji społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (0-10 pkt);

5)      znaczenie projektu dla integracji zasobów i usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji publicznej (0-10 pkt);

6)      znaczenie projektu dla realizacji zadań publicznych udostępnionych drogą elektroniczną, w szczególności przydatność dla:

a)      przedsiębiorców (0-5 pkt),

b)      obywateli (0-5 pkt),

c)      administracji publicznej (0-5 pkt).

 

5.      Termin i warunki realizacji projektu:

1)      projekt zostanie zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku;

2)      beneficjent przeprowadzi niezależny audyt końcowy i przedstawi raport potwierdzający spełnienie przez zbudowane lub dostosowane strony internetowe wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 rokuw sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 poz. 526 oraz z 2014 r. poz. 1671) oraz pozostałych wymagań zadeklarowanych w projekcie.

Audyt dostępności stron internetowych powinien uwzględniać przeprowadzenie analizy automatycznej, badania eksperckiego, jak i badania przeprowadzonego przez osoby niepełnosprawne;

3)      informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Administracji
i Cyfryzacji umieszczona będzie na, zbudowanej lub dostosowanej w ramach projektu, stronie internetowej podmiotu, który otrzymał dofinansowanie;

4)      warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie będzie złożenie deklaracji utworzenia przez podmiot punktu potwierdzającego profil zaufany, o którym mowa w art. 20 a ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu:

Na realizację konkursu Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

7. Termin składania wniosków o dofinansowanie:

1) wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Informatyzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

z dopiskiem:

konkurs na dofinansowanie projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu

2)      Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

8. Informacje dodatkowe

1) Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 14 z dnia 5 grudnia 2014 r.w sprawie powołania oraz składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych do potrzeb osóbniepełnosprawnych (Dz. Urz. MAiC poz. 30) zgodnie z przepisami rozporządzenia;

2) Minister Administracji i Cyfryzacji rozstrzyga konkurs na podstawie oceny wniosków dokonanej przez komisję konkursową.

3) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

4) Datą ogłoszenia wyników konkursu jest data ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

5) Wnioskodawca może złożyć do Ministra Administracji i Cyfryzacji odwołanie od wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.

6) Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do urzędu obsługującego Ministra Administracji i Cyfryzacji

7) Minister Administracji i Cyfryzacji rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wpływu do urzędu obsługującego tego ministra.

8) Środki finansowe na dofinansowanie projektów są przekazywane podmiotowi, którego wniosek o dofinansowanie został wyłoniony w drodze konkursu, w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej między Ministrem Administracji i Cyfryzacjia tym podmiotem.

9)  Minister Administracji i Cyfryzacji unieważnia konkurs, jeżeli:

a.      w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie,

b.      żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji;

10) wnioskodawców zachęca się do zapoznania z podręcznikami dotyczącymi dostępności stron internetowych udostępnionymi na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz stronie Rzecznika Praw Obywatelskich a także rekomendacją udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.[1] Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254) 

 

 

Link do formularza elektronicznego, za pomocą którego podmioty będą mogły składać wnioski o dofinansowanie wykorzystując elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

Wniosek o dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

 

 

Pełna treść ogłoszenia została również zamieszczona w załączniku.

Załączniki

  ogłoszenie o konkursie.docx 27,7 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się