2015-08-28

Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zwanej dalej: „ustawą” Minister Administracji i Cyfryzacji[1] ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

1.      Przedmiot konkursu

utworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej

 

2.      Podmioty publiczne mogące ubiegać się o dofinansowanie

powiaty oraz gminy miejskie

 

3.      Warunki udziału w konkursie

1)      w konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w punkcie 2 ogłoszenia, mogące otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa;

2)      podmiot, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20 % wartości projektu;

3)      wniosek o dofinansowanie powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz. U. z 2014 r. poz. 780), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

4)      do wniosku dołącza się:

a.      kalkulację kosztów związanych z realizacją projektu,

b.      oświadczenie, że realizacja projektu nie jest finansowana ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji,

c.       oświadczenie potwierdzające, że podmiot publiczny ubiegający się o dofinansowanie nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

d.      dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w pkt A.2 ppkt 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

e.      szczegółowe założenia projektu, w tym między innymi informację o liczbie planowanych punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP wraz z informacją o elementach planowanego wyposażenia każdego z punktów,

f.        analizę ekonomiczno-finansową celowości realizacji projektu;

5)      wniosek o dofinansowanie może być złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek jest podpisywany przez osobę kierującą podmiotem (Starostę, Burmistrza lub Prezydenta) lub osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki na zewnątrz na podstawie stosownego pełnomocnictwa (w takiej sytuacji należy do wniosku załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem);

6)      w przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

4.      Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie

1)      cel ustanowienia projektu (0- 10 pkt);

2)      możliwość wykonania projektu i zastosowania jego wyników (0- 10 pkt);

3)      zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu
(0-  15 pkt);

4)      znaczenie projektu dla promocji społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (0- 25 pkt);

5)      znaczenie projektu dla integracji zasobów i usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji publicznej (0- 10 pkt);

6)      znaczenie projektu dla realizacji zadań publicznych udostępnionych drogą elektroniczną, w szczególności przydatność dla:

a)      przedsiębiorców (0- 10 pkt),

b)      obywateli (0- 10 pkt),

c)      administracji publicznej (0- 10 pkt).

 

5.      Termin i warunki realizacji projektu

1)      projekt zostanie zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku;

2)      w ramach projektu dofinansowane zostaną wydatki poniesione od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2015 roku;

3)      informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Administracji
i Cyfryzacji umieszczona będzie na stronie internetowej podmiotu, który otrzymał dofinansowanie;

4)      warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie będzie uzyskanie zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie przez podmiot funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP, o którym mowa w art. 20 c ust. 4 ustawy.

 

Podmioty ubiegające się o zgodę na pełnienie funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP zobowiązane są do spełnienia wymagań określonych w § 14 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2014 r.)

 

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu

Na realizację konkursu Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).

7. Katalog kosztów kwalifikowanych

1)       zestawy komputerowe (2 szt. przypadające na każdą lokalizację punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP), w tym zestaw komputerowy dla klienta oraz zestaw komputerowy dla urzędnika lub w przypadku tworzenia punktów mobilnych:

a.      laptopy (2 szt. na każdą lokalizację punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP),

b.      dostęp do mobilnego Internetu na zasadzie usługi przedpłaconej, tzw. prepaid;

2)      drukarki przenośne (1 szt. na każdą lokalizację punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP);

3)      oprogramowanie operacyjne;

4)      oprogramowanie chroniące stanowisko pracy (komputer), w tym oprogramowanie antywirusowe;

5)      zakup certyfikatów kwalifikowanych dla dwóch osób potwierdzających profile zaufane ePUAP dla każdego punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP;

6)      szkolenie z zakresu obsługi klienta dla dwóch osób realizujących zadania związane z prowadzeniem punktu potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP (na każdą lokalizację punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP);

7)      materiały promocyjne wg udostępnionych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wzorów:

a.      banery ze znakiem punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP,

b.      ulotki,

c.       plakaty.

 

8. Termin składania wniosków o dofinansowanie

1)      wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki ePUAP:/MAiC/SkrytkaESP) lub na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Departament Informatyzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

z dopiskiem:

konkurs na utworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej

2)      o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do urzędu obsługującego Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3)      złożenie wniosku po terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

 

9. Informacje dodatkowe

1)   oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 35 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania oraz składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, którego przedmiotem jest utworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej.

2)   Minister Administracji i Cyfryzacji rozstrzyga konkurs na podstawie oceny wniosków dokonanej przez Komisję Konkursową;

3)   wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji;

4)   datą ogłoszenia wyników konkursu jest data ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji;

5)   wnioskodawca może złożyć do Ministra Administracji i Cyfryzacji odwołanie od wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu;

6)   odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do urzędu obsługującego Ministra Administracji i Cyfryzacji;

7)   Minister Administracji i Cyfryzacji rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wpływu do urzędu obsługującego tego ministra;

8)   środki finansowe na dofinansowanie projektów będą przekazywane podmiotowi, którego wniosek o dofinansowanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej między Ministrem Administracji i Cyfryzacji a tym podmiotem. Dopuszczalna jest refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu od dnia ukazania się ogłoszenia;

9)   Minister Administracji i Cyfryzacji unieważnia konkurs, jeżeli:

a.             w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie;

b.             żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie;

10)                  informacja o unieważnieniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

11)                  Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty internetowej:konkurs@mac.gov.pl

 

Link do formularza elektronicznego, za pomocą którego podmioty będą mogły składać wnioski o dofinansowanie wykorzystując elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

Dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego[1] Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254)

 

 

Pełna treść ogłoszenia została umieszczona w załączniku.

 

 

R o z s t r z y g n i ę c i e

 

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę rankingową podmiotów, którym udzielone zostanie dofinansowanie na utworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej w ramach konkursu  na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W ramach naboru złożono 49 wniosków o dofinansowanie. Dotację otrzyma 38 podmiotów, które złożyły najlepsze projekty.

 

Łączna kwota dofinansowania wynosi 539 691,51 zł

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie.docx 25,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  lista_rankingowa_ko...nych (2).docx 26,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  lista rankingowa pr...zenie CAC.pdf 121,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się