2015-03-06

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą:

„Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”i zaprasza do składania ofert.

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

 

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

 

·      Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych; planowania i przeprowadzania procesu dostosowania strony do wymogów WCAG 2.0 (w tym określenie zakresu działań wdrożeniowych i audytu).

·      Budowa i rozwój istniejących narzędzi wspomagających tworzenie dostępnych treści w tym dokumentów i plików multimedialnych.

·      Udzielanie wielokanałowego, eksperckiego wsparcia technicznego dla redaktorów treści cyfrowych w zakresie budowania dostępnych treści cyfrowych.

·      Promocja dobrych praktyk poprzez opracowanie i upowszechnianie wytycznych i zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści i dokumentów do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2015 r.

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 245 55 53 lub pod adresem poczty elektronicznejsekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Swoje kandydatury proszę zgłaszać pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

W otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pn. „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów” wybrane zostały następujące oferty:

 

·         „ Polski Walidator Dostępności PWD online” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”

kwota dotacji: 313 280 zł;

·         „Kuźnia Dostępnych Stron” – Fundacja PCJ Otwarte Źródła i Spółdzielnia Socjalna FADO

kwota dotacji: 263 350 zł;

·         „Droga do dostępności 2015” – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców języka migowego "Gest"

kwota dotacji: 430 925 zł;

·         „Polska Akademia Dostępności – wsparcie i rozwój” - Fundacja Widzialni

kwota dotacji: 563 395 zł;

·         „Urząd dla każdego - poprawa dostępności serwisów internetowych powiatowych urzędów pracy” – Fundacja Aktywizacja

kwota dotacji: 102 055 zł;

·         „Internet bez barier. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do treści cyfrowych” – Stowarzyszenie Edukacja i nauka

kwota dotacji: 326 995 zł.

 

W ocenie komisji konkursowej wyłonione projekty w najwyższym stopniu wpisały się w cele konkursu na realizację zadania publicznego.

 

Załączniki

  ogłoszenie - Dzia...netowych.docx 41,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 1 wzór oświadczenia.docx 20,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 2 zasady rozl...rnetowych.doc 118,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz...blicznego.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa z załącznik...tywizacja.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa z załącznik...Widzialni.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa z załącznik...a i Nauka.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa z załącznik...ina Gubra.pdf 827,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa z załącznik...wego GEST.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa z załącznik...alna FADO.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się