2015-03-03

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”

Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert. 

Celem tego zadania jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu. Projekty powinny mieć charakter edukacyjny. Planowane działania powinny zostać zaadresowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

 

· Integracja istniejących materiałów na temat bezpiecznego korzystania z internetu, w tym zawierającej dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat;

· Opracowanie standardów bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych;

· Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie min. 4 województw (pożądane 16).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r.

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 245-55-70 lub pod adresem poczty elektronicznejsekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Swoje kandydatury proszę zgłaszać pod numerem telefonu podanym w ogłoszeniu.

 

Uprzejmie informujemy, że termin ogłoszenia wyników konkursu planowany jest na dzień 16 czerwca 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu umieszczono w załączniku.

 

 

Załączniki

  Załącznik nr 1.docx 22,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.doc 117,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie - konku...two 2015.docx 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór oferty realiz...blicznego.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie ko...STWO 2015.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się