2019-08-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września 2019 r. do godziny 23:59.

 

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest algorytmika i programowanie, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2019 r. do godziny 23:59.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl

 

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września 2019 r. do godziny 23:59.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach. 

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 17 września 2019 roku.

 

WYNIKI

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu 17 października 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.  W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:

 

Oferta zaopiniowana do dofinansowania:

Nazwa oferenta: Fundacja Rozwoju Informatyki

Nazwa zadania: Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Wysokość proponowanej dotacji: 1 121 010 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 228

 

Oferta rezerwowa:

Nazwa oferenta: Fundacja Manus

Nazwa zadania: Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Wysokość proponowanej dotacji: 1 200 000 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 202

 

Oferty ocenione negatywnie

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Talent

Nazwa zadania: Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 220

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Czajnia

Nazwa zadania:

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 161

 

Oferta Fundacji Rozwoju Informatyki została wybrana do realizacji.

Dnia 21 października 2019 r. Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wybór Komisji Konkursowej.

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie.docx 64,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oferta.docx 43,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin konkursu.docx 112,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualizacja 27.08....Regulamin.pdf 860,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie - komis...onkursowa.pdf 367,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz - komisja...nkursowa.docx 23,98 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się