2016-07-12

Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania

Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania i zaprasza do składania ofert. 

 

Celem tegozadania jest przeprowadzenie pilotażowych działań, których efektem będzie:

1) przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach informatycznych;

2) wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich nauczaniem zindywidualizowanym;

3) zainteresowaniem szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki;

4) rozwój umiejętności ścisłego myślenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2016 r.                                                                                                                               

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich MC, pod numerem telefonu 22 245 54 50 lub pod adresem poczty elektronicznejsekretariat.DKFE@mc.gov.pl.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.

 

Swoje kandydatury proszę zgłaszać na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 25 lipca 2016 r.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

Wyniki postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania.

 

Departament Koordynacji Funduszy Europejskich informuje o zakończonej ocenie ofert przez powołaną przez Ministra Cyfryzacji komisję konkursową. Do konkursu na realizację zadania publicznego przystąpiło 13 oferentów. Komisja Konkursowa wskazała 5 najkorzystniejszych ofert:

 

1) Od Algorytmu do Zawodowca – Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES

wnioskowana kwota dotacji: 137 200 zł;

 

2) Ogólnopolski program edukacyjny „Koduj z Klasą 2016” – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

wnioskowana kwota dotacji: 68 330 zł;

 

3) System motywowania, wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie – pilotaż– Fundacja Rozwoju Informatyki

wnioskowana kwota dotacji: 497 856 zł;

 

4) Algorytmika i programowanie - Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Łukasiewicza

wnioskowana kwota dotacji: 373 828,84 zł;

 

5) Apki ++ - Fundacja Media 3.0

wnioskowana kwota dotacji: 291 350 zł.

 

W ocenie komisji konkursowej wyłonione projekty w najwyższym stopniu wpisały się w cele konkursu na realizację zadania publicznego.

 

Skany zawartych umów przedstawiono w załącznikach w formacie pdf.

Załączniki

  Zał. 1 - wzór oś...adczenia.docx 20,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie - zadan...publiczne.doc 85,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3 - wzór oferty.docx 31,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 - zasady pr...a dotacji.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 4 - wzór umo...licznego.docx 45,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 - wzór spr...ńcowego.docx 33,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Algorytmika i programowanie.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Koduj z klasą 2016.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Apki++.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Od Algorytmu do Zawodowca.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  System motywowania,...matycznie.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się