2017-02-01

Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks”

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej pod nazwą: „Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks””  i zaprasza do składania ofert. 

 

Celem zadania jest :

1)      wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych, tj.:

a)      aplikacji (gry) o budżecie gminy – „Ja Tu Rządzę”,

b)      aplikacji służącej do wyszukiwania tańszych zamienników leków refundowanych – „RefLeks”,

którego efektem będzie udostępnienie Aplikacji do nieograniczonego korzystania;

2) przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej Aplikacji;

3) utrzymanie Aplikacji.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2017 r.

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych MC pod adresem poczty elektronicznej: otwartedane@mc.gov.pl

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Kandydatury prosimy zgłaszać na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 20 lutego 2017 r.

 

 

Wynik postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks””.

 

Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych informuje, że 30 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu pn. „Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks”, ogłoszonego 1 lutego 2017 r.

Celem zadania było:

1) wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych, tj.:

a) aplikacji (gry) o budżecie gminy – „Ja Tu Rządzę”,

b) aplikacji służącej do wyszukiwania tańszych zamienników leków refundowanych – „RefLeks”,

którego efektem będzie udostępnienie Aplikacji do nieograniczonego korzystania;

2) przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej Aplikacji;

3) utrzymanie Aplikacji.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty nadesłane przez Fundację Inceptio oraz Fundację Sensua, które podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja konkursowa zdecydowała, iż żadna z ofert nie spełniła w wystarczającym stopniu kryteriów oceny zawartych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym komisja konkursowa uznała konkurs za nierozstrzygnięty i nie przyznała dotacji na realizację powyższego zadania.

 

Przewodniczący komisji konkursowej

Agata Miazga

Zastępca Dyrektora Departamentu

 

Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych

Załączniki

  Ogłoszenie - zadan...publiczne.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 1 szczegółow...plikacji.docx 36,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór oświadczenia.docx 17,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 3 zasady przy...a dotacji.doc 106 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oferty.docx 61,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór umowy.docx 48,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 6 wzór sprawo...ńcowego.docx 47,81 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się