2017-02-01

Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks”

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej pod nazwą: „Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks””  i zaprasza do składania ofert. 

 

Celem zadania jest :

1)      wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych, tj.:

a)      aplikacji (gry) o budżecie gminy – „Ja Tu Rządzę”,

b)      aplikacji służącej do wyszukiwania tańszych zamienników leków refundowanych – „RefLeks”,

którego efektem będzie udostępnienie Aplikacji do nieograniczonego korzystania;

2) przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej Aplikacji;

3) utrzymanie Aplikacji.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2017 r.

 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych MC pod adresem poczty elektronicznej: otwartedane@mc.gov.pl

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Kandydatury prosimy zgłaszać na adres e-mail podany w ogłoszeniu w terminie do 20 lutego 2017 r.

 

 

Wynik postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks””.

 

Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych informuje, że 30 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu pn. „Wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych: aplikacji „Ja Tu Rządzę” oraz „RefLeks”, ogłoszonego 1 lutego 2017 r.

Celem zadania było:

1) wdrożenie prac konkursowych Hackathonu danych publicznych, tj.:

a) aplikacji (gry) o budżecie gminy – „Ja Tu Rządzę”,

b) aplikacji służącej do wyszukiwania tańszych zamienników leków refundowanych – „RefLeks”,

którego efektem będzie udostępnienie Aplikacji do nieograniczonego korzystania;

2) przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej Aplikacji;

3) utrzymanie Aplikacji.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty nadesłane przez Fundację Inceptio oraz Fundację Sensua, które podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja konkursowa zdecydowała, iż żadna z ofert nie spełniła w wystarczającym stopniu kryteriów oceny zawartych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym komisja konkursowa uznała konkurs za nierozstrzygnięty i nie przyznała dotacji na realizację powyższego zadania.

 

Przewodniczący komisji konkursowej

Agata Miazga

Zastępca Dyrektora Departamentu

 

Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych

Załączniki

  Ogłoszenie - zadan...publiczne.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 1 szczegółow...plikacji.docx 36,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór oświadczenia.docx 17,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 3 zasady przy...a dotacji.doc 106 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oferty.docx 61,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór umowy.docx 48,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 6 wzór sprawo...ńcowego.docx 47,81 KB (doc) szczegóły pobierz