Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie
28.07.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
27.07.2021 więcej
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (ID171)
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju
Talentów Informatycznych na lata 2019–2029” (ID171)
15.07.2021 więcej
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw
07.07.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty
prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci
elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i
informatycznych nośników danych
21.06.2021 więcej
Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie metodologii
ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu
publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
oraz publicznej usługi hybrydowej
01.06.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia
Rejestru Dowodów Osobistych
26.04.2021 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego
06.04.2021 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie
gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
02.03.2021 więcej
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa”
21.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się